Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Our Country, right or wrong" geldt als een edele betuiging in de waardeer in g van lieden als waarvan Spencer vertelt „who rejoice in the name of philosophical radical." De Zelfvermomming belet dezen heden in te zien dat „our country right or wrong" niets anders is dan „I right or wrong" dit laatste immers zouden ze nooit over de lippen kunnen brengen door de „immanente voorkeur", die de brutaalste tyrannie zich nog van rechtsgronden doet bedienen en het cynisme zich doet hullen in den mantel der schijnheiligheid. Voor den beschaafde van onzen tijd heet nog altijd het oude ridder-ideaal, de „bescherming der zwakken" van kracht. De student van goeden huize zal ook het straatjongentje tegen zijn volwassen kastegenoot verdedigen. Maar deze zelfde student trekt bij wijze van jolig verzetje naar een havenstad, om als vrijwillig losser den economisch zwakkeren werkman in zijn strijd tegen den economisch sterkeren werkgever te fnuiken. En als üd van de burgerwacht schiet hij dien zwakkere neer. Alles omdat dit „landsbelang" heet (orde) en „landsbelang" boven alles heet te gaan.

De man die in „wettelijke zelfverdediging" een dief neerschiet, zal moeten bewijzen, dat zijn leven, althans zijn eigendom, werd bedreigd. Hij zal dienen aan te toonen, dat hij van de eischen der zelfverdediging geen haarbreed is afgeweken. En desondanks zal de vrijgesprokene zijn leven lang een hinder tegen den gepleegden moord ondervinden. Twijfel en onrust zullen hem bestoken omtrent het gerechtvaardigde van zijn daad. Voor de verdediging van dep collectieven eigendom, neen zelfs de uitbreiding daarvan, is diezelfde man tot elke daad bereid. Noch anderen noch hij zelf vragen hem rekenschap van zijn daden. Hij kan zijn laagste hartstochten uitvieren, zonder er hinder van te ondervinden. Zijn „geweten" zwijgt. Zijn moordtuig *s door zijn priester gezegend, is zijn kinderen een heiligdom, blijft zijn vrouw een relikwie als bij het tenminste niet met zich mee neemt in de „andere wereld." Met muziek ging hij uit, met muziek kwam hij thuis. Het nationalisme doet de remmende werking van de „immanente

61

Sluiten