Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

jecte „beslist" in „de rechter heeft aldus beslist" ons niet hindert.

Ook het toekennen van een zoogenaamde „kernachtigheid" aan woorden en zegswijzen is volstrekte nonsens, als men de gebruikswaarde dier woorden en zegswijzen niet nauwkeurig kent. En buiten eigen tijd, in zeer engen zin, en buiten eigen taal is het onmogelijk, die gebruikswaarde nauwkeurig te kennen. De griezel tegen „faire la fête" kan geen buitenlander en geen buitenstaander meevoelen. De gebruikswaarde van woorden en zegswijzen hangt met allerlei associaties samen en wisselt daarbij aanhoudend.en dit kan ook niet anders, daar het heele onderscheid tusschen „mooi" en „leelijk" tusschen „origineel" en „banaal" in het taalgebruik zich moet laten gelden binnen de grenzen der algemeene verstaanbaarheid, d.i. der conventioneele beteekenis. Hierover later, in verband met „kunsttaal" uitvoeriger. Wat nu de „kernachtigheid" betreft: stik, barst, verrek, zijn recht kernachtige woorden —, en wat beduidt dat nu verder? Dirk is „kernachtiger" dan Willem, en Willem is „zangeriger" dan Dirk, et après? Professor X. vraagt zich af, of men het Middelnederlandsch „ghi houd U scerenl" — „In doe" — „Ghi doet" tegenwoordig nog wel zoo kernachtig zou kunnen zeggen. Gewis, professorI En zangeriger bovendien: „Da-liegie" — „Nietis" — „Wellis". En dan het tegelijk „zangerige" en „kernachtige": „Asjemenou" en het „Hiero" en „Daaro" van den Jordaner, zooveel welluidender dan onze „sleepende omschrijving" (kwalificatie van prof. X.) kom eens hierheen of ga eens daarheen, gelijk ook zijn „stik", „barst", en „val dood" het verre wint van ons saai-beschaafd: „U overtuigt mij toch niet" of „Uw bijzijn is mij onaangenaam".

Tot dezen nonsens komt men door het toepassen van criteria, die ter zake niet dienend kunnen zijn. Wat zouden we wel zeggen van iemand, die op een laboratorium de aardige kleurtjes der chemische en physiologische preparaten begon op te hemelen? Toch is het praten over „zangerigheid", „kernachtigheid" en „bondigheid" als het taal betreft, van dezelfde orde en

Sluiten