Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

; | ming „occult een uiting van datzelfde afstompende vanzelfsprekendheidsgevoel, hetwelk zich wel over Radio, maar niet over het spreken, wel over het droomen, maar niet over het denken, wel over het leven „hiernamaals", maar niet over dit leven verwonderen kan? Zoo inspireert de „preconceived idea" de verwachtingen tegenover het uitheemsche, die dan, mede door de kracht van het vanzelfsprekendheidsgevoel tegenover het eigene, in de ervaring hun bevestiging schijnen te vinden.

| Tegelijkertijd echter wordt in dat uitheemsche verder niet onderscheiden. Met het woord „Amerikaan" associeert zich „dollar", „onbegrensde mogelijkheid", „skyscraper" en de aanblik van eiken Amerikaan wekt dezelfde associaties op. „Franschman" beduidt: „geest", „hoffelijkheid", „Fransche keuken". „Chinees" beteekent: „eetstokjes", „Boedha", „vogelnestjessoep" en „Lao-tse". „Rus" is „wodka", en „Nitsjewo". „Engelschman" is „flegma", „sport", en goedzittende kleeren. Gelooft vrij, dat de vreemdeling, als hij „Hollander" hoort zeggen, elk naar zijn aard, aan „Urk", „Rembrandt", „kaas", of „Willemientje" denkt! Ditzelfde verschijnsel grijpt eveneens plaats tegenover het in anderen zin collectief-afwijkende. Nergens misschien blijkt dit zoo eigenaardig als uit onze spontane gevoelens tegenover homosexueelen. Onwillekeurig en tegen beter weten in komt het ons voor, dat zij veel frequenter dan heterosexueelen met sexueele gedachten en gevoelens zijn vervuld. Men kan honderd maal een gewonen man met een meisje zien loopen zonder aan iets te denken, maar de aanblik van een homosexueel met een jongmensen dwingt onmiddellijk de gedachten een bepaalde richting uit. Op dezelfde wijze kan men zich nooit geheel onttrekken aan den indruk, dat de eerste de beste Japanner noodzakelijkerwijs zijn aandeel heeft in onze pittoreske en poëtische noties omtrent Japan, en dat elk Indonesisch student specialiteit is in „Stille Kracht". Reeds in den uiterlijken aanblik laat zich een betrekkelijk geringe collectieve afwijking zoodanig gelden, dat differentiatie onmogelijk wordt. De onontwikkelde is er

Sluiten