Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

kunsthistorie, dat „van Eyck kennelijk is aan dit af dat", de klassicus, dat Grieksch „het kunstgevoel ontwaakt", de Neerlandicus, dat „hij het niet ter oore is gekomen" — en ik heb met eigen oogen en ooren iemand cum laude in de Nederlandsche letteren zien en hooren promoveeren, die in het voorwoord van zijn proefschrift meldde, dat door vertraging de lezer de inhoudsopgave ten goede hield (voor: te goed)! Dit spant misschien de kroon, maar de rest mag er toch ook zijn.

„Het was merkbaar, dat hij een uitgesproken talent had". Gedachtelooze herhaling. „De bladen achten het tragisch dat hij de onthulling niet beleefde". „Achten" wijst op een voor tegenspraak vatbaar oordeel, bier niet voorhanden. Nergens heb ik zoo'n troosteloos oord gezien." Men kan niet „ergens" een „oord" zien. „Hij las een wrevelige trek op haar gezicht." Lezen is interpreteeren, een trek ziet men. „Dit gaf mij aanleiding het denkbeeld op te vatten." „Onze beurzen konden het niet betalen." „Een sympathieke, bescheiden, goedhartige figuur." „Figuur" duidt op een impressie, op een visie, men kan dus van een sympathieke en bescheiden, maar nooit van een goedhartige figuur spreken. „Zij vermaakten zich ten koste van ganzen en varkens." Bedoeld is: met het lijden van.... Zich vermaken ten koste van.... is alleen: zich vermaken door een ander belachelijk te maken. „Hij bracht zijn veiligheid in gevaar." „Fragment uit een te verschijnen boek" (een koe die zal grazen, is dus: een te grazen koe?!) „Hij zette den voet op Britschen grond." Bij het metaphorisch „den voet zetten" hoort het metaphorisch „grondgebied", niet het letterlijke „grond". „De zaak bereikte een hooge vlucht." „Als je prijs stelt op mijn kostbaar leven." „Weshalve hij zijn vrouw daarmee niet in kennis stelde, had een diepen grond."1) „Zijn wanhoop had plaats gemaakt voor kalmte." Hij werd beurtelings rood en wit." (radijs) „Uit het kistje nam haar hand." Een mensch neemt, een hand niet,

') Over voorzetsel- en voegwoorden-wee, het gehansel met mits, overmits, vermits, tenzij, hetzij, dan wel etc. zal ik verder maar zwijgen.

Sluiten