Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

nakoming min of meer een noodzakelijkheid; aldus ook Landde Savorttin Lohman1), Hamaker2).

§ 2. De Duitsche wet.

Wat zegt de Duitsche wet ter zake van den koop? Boek II van het B. G. B. behandelt de Schuldtterhattnisae, onze verbintenissen; hiervan AbsChnitt 2 de SchuldvtthaUnisse aus Verttêgen, w. o. de wederkeerige. De voor den koop noodzakelijke aparte regeling vinden we in de §§ 433 vlg. Het H. G. B. geeft nog enkele voor den handelskoop meer speciaal gewenschte bepalingen. Het B. G. B. noemt genus- en specieskoop apart, met voor elk eigen bepalingen. Het opschrift van den ondertitel voor ondeugdelijke levering heet „Gew&htfcistung wegen Mangel der Sache", een opschrift dat voor ons, gewend geraakt aan een enge opvatting van het begrip vrijwaring, bezwaren heeft.

In de §§ 459 en 460 B. G. B. lezen wij, dat de speciesverkooper tegenover den kooper aansprakelijk is (haftet) dat de zaak „zu der Zeit, zu utelcher die Gefahr auf den Kaufier übergeht, nicht mit Fehtern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit... aufheben oder mindetn" en ter zelfder tijd ook de eventueel zugesicherte Eigenschaften bezit, tenzij „der Rèufer den Mangel bei dem Abschlusse des Kaufes kennt"; is kooper wegens grober Fahrlassigkeit met een gebrek onbekend gebleven, dan haftet verkooper niet, tenzij hij dat gebrek arglistig verschwiegen heeft. Bij gebreken nu waarvoor verkooper aansprakelijk is volgens deze bepalingen, heeft kooper recht op Wandlung (ontbinding) of Minderung (prijsvermindering); bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of bij het arglistig verzwijgen van gebreken kan kooper in plaats daarvan eischen Schadensersatz wegen Nichterfüllung (schadevergoeding wegens niet-nakoming).

') IV blz. 76. *) Blz. 17.

Sluiten