Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

hand wordt gesteld. Bij ieder contract wordt aangegeven of de toestand, waarin de waar verkeert (gesteldheid, condition, Beschaffenheit), in aanmerking genomen moet worden. Op de gesteldheid der kwaliteit hebben zeer veel invloed de van binnen komende oorzaken, die dus uit de goederen zelf opwerken — en de eventueel van buitenaf werkende, door invloed van de zee of het schip.

Te dien aanzien geven de kwaliteits formules zelf geen oplossing 1), althans niet wat b.v. 1 en 2 betreft.

Wil men in een contract tot uitdrukking brengen dat het graan bij de ontscheping gezond moet zijn (in good condition)* dan kan van de Rye Terms conditie gebruik gemaakt worden. Deze, het contract makende tot een zgn. Rye Terms Contract, geeft aan dat de verkooper de risico draagt van en tijdens de zeereis en de kooper, bij in-ontvangst-neming der waar recht heeft op schadevergoeding ten beloope der beschadiging, maar desniettegenstaande de beschadiging moet accepteeren. Deze conditie luidt gewoonlijk, en overigens met geringe afwijkingen die de beteekenis niet veranderen: „Condition guacanteed on arrival (subject to any country-damaged grain in the fair average qualitg of the seasons erop); stight dry warmth nor injuring the grain not to be objected to; but damage of seawater, or otherurise, to be taken by Buyer with •an allowance for deèeripraHon (exeept for country datmaged as above), catculated by ..." De vertaling zou ongeveer kunnen luiden: „Het graan moet gezond afgeleverd worden (hierbij is inbegrepen alle graan met landschade, van de faq-kwaliteit); een geringe droge warmte, waardoor het graan geen schade heeft geleden, mag niet als bezwaar gelden; waterschade e.d. moeten door kooper geaccepteerd worden onder vergoeding (behalve natuurlijk voor bovengenoemde landschade)". De kooper, het graan aannemende, heeft dus recht op vergoeding van alle schade aan het graan toegebracht, zij het uit natuurlijke oorzaken of door van buiten komende. De eerste kunnen zijn: dat het graan, in verband met bijvoor-

') Anders: Van Houten, op blz. 91 (model 12).

Sluiten