Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

I» den handel waar een faire geste som is, is een vervulling van de overeenkomst — en daarom gaat het toch! — gewaarborgd, behoudens al» het verkooper onmogelijk is.

De vraag is of dit een afwijking is van het in Hoofdstuk Hl aangenomen standpunt. Daar hebben wij een norm aangegeven, uitgaande van den verkooper die dct aansprakelijkheid draagt voor de geleverde waar. Deze voorwaarde nu is bij de onder de V.A.Gs-conditiën staande verkoopen niet vervuld: een landbouwgewas van overzee aangevoerd* Het ir zeker overbodig hieraan meer toe te voegen dan de opmerking, dat de importeur bij. ongezonde uitlevering gemeenlijk niet aansprakelijk genoemd mag worden teir zake van het presteeren van mindëre zorg of van mindere geschiktheid voor zijn taaie').

Ons lijken deze bepalingen een juiste aansluiting bij het R. T.-dontract; Maar toch ook bij het T. Q.-contract: hier is ook een veranderlijke kwaliteit en gesteldheid aan te voeren; efe juist de te verwachten ( ! ) ongezonde aankomst maakt het weigeren onder de V.A.G-condftie begrijpelijk — evenals het recht van zuivering.

2. Vernof-voorwaarden.

Art 4. „De kooper kan slecht» weigeren de gekochte goederen in ontvangst te nemen, indien verkocht is gezonde kwakte», en kern ongezonde kwaliteit ter leveringwordt aangeboden ..."

3. V.K. V-voorwaarden.

Art. 32. „Indien de zaak geschied is op conditie „gezond", heeft de verkooper het recht tot weigering indien het goed i» „ongezond" [hieraan voegt Art. 35 toe „ ... of ate het niet aan het verkoopmonster Beantwoordt"}. Indien de conditie „gezond" niet is overeengekomen, zal het graan onder alle

1 Men heeft terecht ingezien, dat de hierbij optredende afwijkingen zoodanig buiten de macht van den importeur liggen voor elk afzonderlijk geval, dat een tegemoetkoming noodig is. Indien dk zou afwijken van onze vroegere beschouwingen, vergete men niet, dat de importeurs tegen herhaling van zulke gebeurtenissen zullen waken en dat het nalaten hiervan «ker als verzuim tot hun last zal komen.

Sluiten