Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

Art. 29. Afwijking van het naturagewicht mag slechts gezing zijn (b.v. 1 K.G.). Bij meer mag kooper de partij weigeren of vergoeding eischen voor het verschil.

9. Conditiën der Maastrichtsche Graanbeurs.

Art. 8. Kooper mag enkel weigeren als deskundigen hem daartoe bet recht geven. Wordt geen recht van weigering toegestaan, dan moet kooper ontvangen, met vergoeding van het kwaliteitsverschil.

Behoudens de conditiën van de Rotterdamsche Graanbeurs zijn de meeste regelingen niet zoo volledig als die van de V.A.G.; zij zijn niet steeds van hetzelfde kaliber, maar wel van hetzelfde type.

Enkele opmerkingen evenwel. 1. De Vernof-voorwaarden zeggen niet wat ongezondheid is. 2. Bij den Graanbond is verbeterde levering binnen den oorspronkelijk overeengekomen termijn nog mogelijk; deze bepaling hebben V.A.G. en Graanbeurs niet. Principieel is ze niet te aanvaarden, wel echter op practische gronden. 3. Het bij de Graanbeurs gewijzigde slot van Art 41 der V.A.G. laat ons nog in het onzekere wat onder de vergoeding verstaan moet worden. Bedoeld zal niet zijn, dat verkooper gedwongen kan worden schadevergoeding te betalen wegens tijdverlies, winstderving, etc. Juist door het recht verbeterde levering te mogen aanbieden wordt dit waarschijnlijk gemaakt. In de andere Conditiën wordt dit punt geheel niet behandeld, o.i. ten onrechte. Op dit terrein ware een preciese aanduiding voor arbiters wel te wenschen. Juist omdat de wet die vergaande schadevergoeding wel mogelijk zou maken.

§ 2. Bond van Bloembollenhandelaren en Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Voor den handel der leden onderling dient een Handelsreglement. Dit maakt mogelijk verkoop op keur, monster of maat.

Bij verkoop op keur mag kooper, als aan redelijk gestelde eischen niet voldaan wordt óf de heele partij óf ten hoogste

Sluiten