Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

Rb. Almelo, 4 Jan. 1922. W. 10872. 22—1

Motor, garantie een jaar voor capaciteit, verwarming en goede werking ; „... .kosteloos zal repareeren". Volgens de Rb. mag kooper

echter O. eischen: „garantie is enkel meerdere waarborg de Rb.

ziet niet in waarom eischeres volgens de koopovereenkomst verplicht zou zijn geweest om gedaagde in de gelegenheid te stellen den motor te verbeteren of door een nieuwe te vervangen." ^ Rb. Groningen, 7 Aprü 1922, N.J. 1923. blz. 599. 22—4

Verkoop eener aardappeldrogerij-installatie. Het contract vermeldt niet een garantie voor het door de installatie gedroogde product, wel een voor een capaciteit van 100,000 K.G. per etmaal; bij niet voldoen zal verkooper op zijn kosten repareeren. De Rb. acht toch garantie voor het product aanwezig : Het product was voor de regeering bestemd (crisistijd), deze had de machinefabriek als leverancier genoemd; de laatste moest dus een drogerij-installatie leveren „waarvan het product voor de regeering aannemelijk was", ook zonder garantie daarvoor.

Hof Arnhem, 24 Jan. 1923, W. 11009. 23—2

Hof concludeert: yét verkoopvoorwaarden behelzen een garantiebeding, volgens hetwelk kooper, met uitsluiting van andere schadevergoeding, gedurende een jaar gratis vervanging kan vorderen van alle machinedeelen,,jWelke ten gevolge van materiaal- of constructiefout of foutieve afwerking onbruikbaar zijn geworden. K.G. Den Haag, 19 Dec. 1924, W. 11323. 24—2

Het garantiebeding voor 12 maanden meet aldus worden opgevat, „dat verkooper bij een normaal gebruik een gebroken onderdeel of een gebrek als gevolg van onvoldoend materiaal of constructie gratis moet herstellen of vervangen". Kooper heeft geen recht, in plaats hiervan, wegens een gestelde onbruikbaarheid, vergoeding te vorderen van kosten en schaden, nu het rijwiel maandenlang is gebruikt (3 groote reparaties had verkooper gratis verricht, bij de vierde breuk eischte kooper niet herstel doch van den koopprijs onder teruggave van het rijwiel).

In 7 gevallen is een termijn genoemd; in 8 gevallen zijn rechten genoemd (herstellen of vervangen: 7 maal; terugzenden 1 maal), of zoo niet genoemd dan toch erkend door partijen, of door den rechter uitgesproken; in 3 gevallen (15—4» 20—14. 21—15) wordt geconstateerd, dat ze vóór de wettelijke geldend gemaakt moeten worden; in 3 gevallen (09—2, 21—15, 24—2) wordt het recht op S. uitgeschakeld geacht; in 1 geval (20—14) wordt het recht op prijsvermindering ontkend; in 2 gevallen (17—3, 22—1) acht de rechtbank die rechten uit garantie facultatief.

Conclusies trekken uit een zoo gering aantal gevallen is niet te verdedigen, zoodat niet vaststaat of de rechten uit garantie moeten worden geëischt vóór de wettelijke, en evenmin of van

Sluiten