Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

Een geheel nieuwe cultuurperiode was reeds aangebroken, sterk in het buitenkind, vooral in Engeland, zwak nog in ons eigen land. De groot-industrie deed haar intrede. Op economisch maatschappelijk en staatkundig gebied het de Manchester-school zich gelden en weldra zullen wij in ons eigen land in verband met deze school religieus-socialistisch getinte reactie bespeuren. L Zwün- Maar eerst moet de aandacht zich richten op een IrecWer. merkwaardige secte-beweging, die nogmaals het oude secteï Nteuw- ideaal in praktijk tracht te brengen.lk bedoel de secte der Hcïte«. Zwijndrechters of Nieuwlichters onder leiding van Stoffel lichter.. ^ j Valckj Marfa Leer en anderen. Het is niet

mijn bedoeling een schets van hun leven en werken te «yen. Men kan deze vinden in Prof. Quacks „Beelden en Groepen", waarin aan deze Broederschap een opstel is 9-ewnd. Hier wil ik de beginselen van deze Broederschap teêkenen aan de hand van een drietal geschriften uit den tijd der Broederschap zelf.

Het eerste geschrift is wel niet het oudste, maar het zakelijkste. Het is een extract uit de minuten berustende ter 'griffie der Regtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht. .

De suppliant, een zekere Phihppus Mets, die zich eenige "jaren tevoren bij de Broederschap had aangesloten en zijn niet onaanzienlijk vermogen in de gemeenschap had gebracht (hij was chocoladefabrikant) eischt ontbinding van het genootschap en grondt zijn vordering op „de onbestaanbaarheid van dat genootschap als zijnde hetzelve geheel in strijd met de gerechtigde maatschappelijke orde, met de bestaande wetten met de goede zeden . Hij wil nu de e-edaagde (de nog levende leden van het genootschap) op vraagpunten verhooren die naar suppliant s meenmg bevestigend beantwoord moeten worden.

De voornaamste vraagpunten laat ik nu zonder nader commentaar volgen:

1. Is het waarheid dat de gedaagde met eenige anderen in den jare 1832 te Zwijndrecht een genootschap heett opgerigt, ten hoofddoel hebbende opwekking van godsdienstig gevoel en werkzaamheid ten algemeene nutte t

3 Is het waarheid dat dit genootschap mede bekend is onder den naam van Christelijke Broedergemeente te Zwijndrecht?

Sluiten