Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

SLOT.

Ja, de tijd zal komen dat mijn schriften en woorden ook van Uwl. gezogt zullen worden, wanneer de grond of het Fondament van dat Koningrijk in ons openbaar zijnde en verder meer algemeener bekend zal worden onder ons gekomen te zijn. Ik meen dat Koningrijk dat men in 't gemeen het Duizend Jarige Rijk van Christus gewoon is te noemen ik tot Uwfieder narigt nog een en ander wil aantoonen:

ten Eerste dat er een Rijk op Aarde te wagten is, dat alle de Rijken, die van Daniels tijd af bestaan hebben tot nu toe vermalen zal, 't welk van veelen buiten ons, met de Schriften die daaromtrent het licht zien genoegzaam aangetoond werd hoewel men zeer verschillig daarover na de verscheydenheyd der thans onder de Kristenen bestaande Sektens schrijft, zoo dat een ieder dezelve niet geheel vrij is te denken, dat zijne Sekte min of meer, wanneer dat Heerlijk Rijk komt, verheven zal worden 't welk geheel en al bedrog is, terwijl dat Rijk komende alle Sektens te niet zal maken en alleen uit al de onderscheydene Sekten de waarheid die er nog in is behouden zal, door dien het selve Een Rijk der waarheid zij, 't welk de leugen en het bedrog tot niet zal maken, als mede alle die dingen, die noodzakeBjk waren door den Afval der Menschen van de waarheid van het begin der wereld af tot nu toe;

ten tweede de Grondslag van dat verwagtende Heerlijk Rijk zal zijn Eene wederkeering tot God en Zijne voor het Menschdom heylrijke wet, hooftzakelijk begrepen in deze woorden God lief te hebben boven zich zelven en zijne Naasten als sigh zelven hetwelk alleen geschieden kan door een herschepping van het Menschelijk hart en deszelfs uitgangen en gedagten en ten gevolgen heeft, dat alle oude gebruyken Manieren en gewoontens ophouden zullen, die hunne bediening hadden in dezen tijd der ongeregtigheid.

ten derde God zal de waarheid, die nu overtreden werd, in de harten der Menschen in dat Heerlijk Rijk te voorschijn doen komen, als het Regte verstand van dat wetwoord God lief te hebben boven zich zelven en zijne Naasten als zich zelven, daar men nu naauwelijks een

Sluiten