Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

Volgens Drago is de staat, wiens onderdaan schuldeischer is, geen partij in het leeningscontract, volgens Palmerston onder zekere omstandigheden wel.x)

Het ligt niet op onzen weg hier partij te kiezen.

Welke leer de staten aanhangen zal veelal op utiliteitsredenen gegrond zijn. Evenwel, welke richting men ook toegedaan zij, de leer van Palmerston zal slechts door een groot en machtig land met succes kunnen worden toegepast. Een zwak land vermag geen sterk land tot betaling te dwingen, door diplomatiek of militair vertoon.

De beurs houdt met de leer van Palmerston terdege rekening. Men zie daarvoor slechts de noteering van Russische fondsen gedurende de laatste jaren, waarbij Engelsche en Fransche Russen gunstig afsteken tegenover de andere. Niet ten onrechte doet zij dit; immers interventie van schuldeischende staten heeft wel eens rechtstreeksche resultaten opgeleverd. Wij wijzen in dit verband o.a. op Turkije in 1878, Egypte in 1862 en Griekenland in 1897.')

Voorts 'heeft interventie nog een andere uitwerking en wel preventieve. Zoo ging President Rooseveldt, bevreesd voor interventie van Europeesche staten, in 1905 over tot het sluiten van een tractaat met den bankroeten staat San Domingo. De Ver. Staten garandeerden daarbij de territoriale integriteit van San Domingo en lieten zich aanstellen om de douaneontvangsten te administreeren, de inkomsten van den staat te innen en deze pondsponds-gewijze over de schuldeischers te verdeelen. *)

Ook in het Ned. Parlement is bescherming van regeeringswege een enkele maal ter sprake gekomen. In zijn openingsrede ter gelegenheid van de eerste algemeene vergadering van de Vereeniging „Effectenbescherming" zeide de Heer Dr. D. J. Hulshoff Pol. Sr.: „Toch werd hier en daar de kwestie aangeroerd. Eenige jaren geleden vroeg het kamerlid van Idsinga aan de Regeering, welke maatregelen zij dacht te nemen ten einde de belangen te beschermen en te bevorderen van Nederlandsche obligatiehouders. De regeering antwoordde, dat zij aan de overige neutralen voorgesteld had gezamenlijk ten deze op te treden. Spanje zou zich in beginsel bereid verklaard hebben.

*y Tot op een zekere hoogte valt ook het Dawes plan onder dit soort maatregelen.

*) Satorius Von Walterhausen „Kapitalanlage im Auslande" hlz. 286. s) Drago „Les emprunts d'Etat" bis. 31.

Sluiten