Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

Spekulation angeregt. Der Höchstkurs beider Papiere wird am 8 Januar notiert. Ihren niedrigsten Kurs erreichen sie am 30 Juli unmittelbar vor der Erntebewegung, wo die beginnende Qeldknappheit die Spekulation zur Lösung flirer Engagements, die Banken zur Beschrankung der Spekulationskredite zwingt" En Mr. Dr. Westerman zegt over deze kwestie nog:

„ terwijl men wel als zeker mag aannemen, dat de

geldpolitiek, welke de grootbanken veelal in gezamenlijk overleg ter beurze toepassen er doorgaans beter op berekend is ongewenschte fluctuaties den kpo in te drukken...." *j

Laten we beginnen met vast te stellen, of uit theoretisch oogpunt bezien de invloed van de prolongatie-rente groot kan zijn.

Denken we ons de samenleving in een tijdperk van groote rust, wel niet in geheel statischen toestand, maar toch in een toestand, die den statischen zeer nabij komt. Een samenleving dus, waar weinig of niet gespaard wordt, waar de bevolking vrijwel constant blijft, waar geen nieuwe uitvindingen worden gedaan, zoodat de normaal rente zich vrijwel op een constante hoogte beweegt.

Ondanks dezen bijna statischen toestand zal de rente op de geldmarkt niet constant zijn. Er zullen nog steeds ondernemingen zijn, die in een bepaalde periode van het jaar over groote liquide middelen beschikken en in andere perioden geld op korten termijn moeten opnemen. De prolongatie-rente kan dan b.v. in Februari, Maart en April lager en in September, November en December hooger zijn dan de normaal rente voor lang crediet En wijl de samenleving in rust verkeert, zal dit zich jaarlijks herhalen.

Nemen we nu aan, dat bij een normaalrente van 4%, geld op prolongatie gedurende Februari, Maart en April wordt aangeboden tegen 2%. Welken invloed zal dit dan hebben op den koers van effecten? Er zullen personen zijn, die overgaan tot aankoop van fonsen, b.v. een 4% fonds a 100%, om die te beleenen a 2% en een winst van 2% over drie maanden te maken, gesteld althans dat de totale waarde op een fonds geleend wordt. De winst z.g.n. rente arbitrage winst, zal dus, wanneer einde April weder a 100% verkocht wordt, V12 maal 2% = V»%

l) „Concentratie van het bankwezen" ,blz. 990.

Sluiten