Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

irtet het geval. Terecht schrijft Dr. B. H. de Jonghl): J»t risico, dat de belegger tegen een premie wenscht te aanvaarden is aan aekere grenzen gebonden en worden deze overschreden, dan zal het aanbieden van overeenkomstig hoog rendement eerder de achterdocht van den belegger gaande maken dan hem tot beleggen lokken".

Wil men nu obligatie's plaatsen, waaraan een groot risice verbonden is, dan zoekt men deze te plaatsen, niet alleen door een hoogere rente aan te bieden, maar door aan den tusschenhandel een grootere plaatsings-provisie te betalen. Het resultaat blijft voor den debiteur hetzelfde en de belegger wordt niet achterdochtig gemaakt. Zoo schrijft Hartley Withers in het Algemeen Handelsblad van 25 Mei 1923 over een leening 10% Honduras, die tevergeefs a 80% was aangeboden, „de dikke laag jam schrikte de menschen af". Een jaar later nam iemand deze obligaties van de regeering over tegen ca. £ 68 per obligatie. Het lukte hem wel de obligaties te plaatsen o.m. door het opzetten van den koers tot 94%.

Dergelijke dingen komen ook in onzen tijd nog wel voor, zij het misschien in minder scherpen vorm.

Onze inkomstenbelasting houdt geen rekening met dat gedeelte van inkomsten uit kapitaal, dat om de vele risico's aan belegging verbonden, niet verteerd kan worden op straffe van op den duur tot kapitaalverlies te leiden. De vermogensbelasting, hoewel bedoeld als een suppletoire belasting op het inkomen uit vermogen verkregen, houdt er wel rekening mede. Zij belast toch een 4l/i% obligatie met een koerswaarde van 100% even hoog als een 8% dito. In het eerste geval drukt deze belasting dus veel zwaarder dan in het tweede, als men de geheele coupon als rente-inkomen beschouwt.

De vele goede kansen, die een fonds biedt, komen tot uiting in een rendement, lager dan de normaal rente. Dit verschil in rente zou men den prijs kunnen noemen, die voor de goede kansen jaarlijks betaald wordt

Mag dit verschil nu wel verteerd d.w.z. „ingeteerd" worden? Theoretisch, dus er van uitgaande dat de goede kansen werkelijk de toegekende waarde hebben, mag dat wèl. In de practijk zal men er echter niet licht toe overgaan. Een kans is zeer moeilijk

») o. o. blz. 36.

Sluiten