Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

Alleen bij een groote markt is de praemisse, waarop Bachelier's stellingen steunen, aannemelijk.

Er zullen zich speciaal dan vele gevallen voordoen, dat haussiers en baissiers elkander in evenwicht houden zonder dat er dwingende factoren in het spel zijn. In het algemeen en afgezien van kleine verschillen kan men wel zeggen, dat de koers vaak, zooals Bachelier het noemt, de „valeur réeelle" voorstelt.

Ook in de practijk leeft het gevoel voor de grondstelling der mathematische richting. Zoo zegt men wel tegen iemand die voortdurend van belegging verandert, in de meening steeds een voordeeligere belegging te koopen, zonder heel veel begrip te hebben van het waarom: „Gij verkoopt tegen een prijs waartegen een ander koopen wil en gij koopt fondsen tegen een prijs waarvoor een ander ze kwijt wil; hebt ge een zoo goede opinie over U zelf, of een zoo slechte over Uwe tegenpartij, dat gij aan een reeks omzettingen geld meent te verdienen"?

De beursnoteering zal zich steeds op een niveau stellen, waar hausse- en baisse-kansen elkander in evenwicht houden. Was dit niet zoo, er zouden nieuwe baissiers of nieuwe haussiers opdagen, om van dit voordeel te profiteeren. Om beide zijden van de medaille juist te doen uitkomen heeft een financieel blad in Frankrijk zich genoemd „Le pour et le contre".

Door Regnault worden de bezwaren van zijn theorie, die voornamelijk in de technische positie van de markt zetelen, ingezien. Hij beschouwt ze als een nadeel van den buitenstaander tegenover den geregelden beursbezoeker, die vaak wel eenig gevoel voor de technische positie van de markt heeft

Dat de grondslag van zijn betoog, de wet van vraag en aanbod, aanvechtbaar is, zag ook Bachelier in.

Hangt men de mathematische richting aan, dan zijn op de speculatie al die wetten van toepassing, die ook op de zuivere gelukspelen zooals roulette, rouge ou noire, van toepassing zijn. Bachelier1) zegt daarover: „le spéculateur professe ordinairement un profond dédain pour le joueur qu'1 considère comme une sorte d'automate alors que lui est un être pensant ayant un pouvoir de divination supérieur. En réalité, joueur et spécu-

*) Le Jen, la chanea, le hasard pag. 185.

Sluiten