Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

op verlies wordt, en met hoe minder geleend geld men speculeert, hoe grooter de kans op winst wordt.

Deze regels zijn echter onvereenigbaar met den tweeden regel van Regnault. Want wanneer men meer winst-kans heeft bij groote quantiteiten, dan moet men meer geld leenen en dan wordt juist de winstkans weer kleiner. Dat de regels van Regnault elkander niet tegenwerken ligt in het feit, dat de termijnhandel blanco crediet geeft voor het verschil in prijs, waarvoor de transactie is afgesloten en den prijs van den dag, hetgeen bij het prolongatiestelsel niet het geval is.

Voor Amsterdamsche verhoudingen is uit de mathematische theorie de conclusie te trekken, dat men de meeste kans op winst heeft als men slechts één maal speculeert met een redelijk groote marge tusschen eigen en vreemd kapitaal, zoodat men het zoo noodig lang uitzingen kan. Dat is dus juist tegenovergesteld aan hetgeen in de practijk gebeurt. Men speculeert met zooveel mogelijk vreemd geld en gaat door, dan in het eene fonds, dan in het andere, totdat men geheel of nagenoeg geheel geruïneerd is.

Een enkel woord tot bespreking in het licht van de mathematische theorie van het uiteindelijk resultaat van doorgezette speculaties, wanneer adviezen worden opgevolgd, die men vaak hoort geven.

/. Koopen in tijden van depressie en verkoopen in tijden van hausse.

Om het uiteindelijk resultaat hiervan vast te stellen moeten er vele tijden van depressie en hausse verondersteld worden. In de depressie-tijden heeft men bij koop volgens Regnault en Bachelier toch maar evenveel kans op hausse als op verdere baisse.

Er zijn immers volgens hen evenveel koopers als verkoopers. Volgens deze theorie blijft de uiteindelijke zekerheid om te verliezen even groot.

Practisch bezien ligt hierin veel waars. In tijden van depressie staan vele fondsen lager genoteerd, dan in de toekomst het geval zal zijn; maar ook zullen vele fondsen, die op een gegeven moment nog behoorlijk geld waard zijn, wanneer de depressieperiode lang duurt, ten onder gaan. In tijden van depressie bestaat er dus kans op groote winsten maar ook, zij het ook minder talrijk, op zeer groote verliezen. Alleen het inzicht in

Sluiten