Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

beenderen enz. omvat. Het is het orgaan, dat door de vermenging der vier elementen en het profetenlicht ontstaat, en heet sadjatining djasad.

Djisim ma'nawi omvat gedaante, kleur, geur, geheime wezen, essentie, eigenschappen, werken, en namen. Het is het orgaan van binnenste en ziel, en heet sadjatining badan.

D jisim latif omvat denk- en voorstellingsvermogen, rede, geheim, en roh, akal, kalam, noer. Het is het orgaan van den levensadem en heet sadjatining sarira.

Djasad is orgaan van den geest, 'badan van de ziel, sarira van het diepste wezen des menschen, maar deze drie vormen een drieëenheid en heeten goddelijk zijn. Djisim kamil moekamal heet sarira, wanneer het opgaat in het goddelijk wezen.

De verschillende synonymen voor het woord lichaam worden hier dus aangewènd om het „groffe" en het „fijne" lichaam, of liever de verschillende „fijne" lichamen te benoemen. Voor het sfhüla- en het Ungacarira der Voorindische en Hindoejavaansche speculatie heeft de Mohammedaansche overigens de termen kathtf ën latif, die de Indonesische mystiek beide ook kent. In latif ligt dan tevens een fijne aanduiding van den goddelijkên aard van dit lichaam, want alLatif is een der namen Gods. Hamza zegt b.v.:

satêlah mati hamba jang da'if lennjaplah roepa sakalian kathif wasallah ija dengan jang latif ila abadi 'labad mandjadi sjarif. 1)

De hang naar het viertal deed de reeks badan wadag, badan aloes, badan lèmboet, badan sampoerna ontstaan; hier is uit dezelfde oorzaak nog djisim kamil moekamal aan de reeks toegevoegd.

Thans volgt opsomming van alles wat geest, elementen, sperma, hart, ziel, en adem uitmaakt. De soek ma is daarin hetgeen de mensch met God gemeen heeft. Dan wordt vermeld waarheen al die componenten van het lichaam verdwijnen, de teruggang naar hun oorsprong bij den taraqqi. Tenslotte worden de viertallen van adem, ziely hart, sperma en elementen met verscheidene andere verbonden. De reeks der kleuren is daarbij steeds zwart, rood,

1) Cod, 2016 bl. 69.

Sluiten