Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

deel munten de beschrijvingen niet uit door duidelijkheid. Wij zullen ons daarom hier tot het medegedeelde bepalen ')•

De opzet en het doel der practijken komt steeds op hetzelfde neer. Na enkele voorbereidende inademingen, inhoudingen en uitademingen doordringt men met den adem langzamerhand het geheele lichaam, waarbij de weg, dien de adem te volgen heeft, de bijbehoorende manipulaties als neus dichtknijpen, lichaam afwisschen, enz. in hare volgorde worden beschreven. Nadat de adem het geheele lichaam doortinteld heeft, en elk der organen en lichaamsdeelen herhaaldelijk zijn beurt heeft gehad, moet men dan ten slotte het geheele lichaam vullen door den adem in te houden, en zijn gedachten concentreeren op het verkrijgen van het geheim der rust. Die rust is „niet als de rust van hout of steen", maar is de eeuwige rust der onveranderlijkheid. Wie dat geheim kent, kent zichzelf als weerga• loos onder al het geschapene.

Het benutten van de ervaringen, opgedaan bij het adembedwang, voor divinatorische doeleinden is ons alleen uit Maleische bronnen bekend. Maar op Java bestaan zulke practijken eveneens.

Winstedt (Shaman Saiva Sufi bl. 172-173) deelt het volgende mede: „The religious ascetic uses his trance to lose himself in God; the Kelantan magician to discover if a warrior will win a fight or a villager live another year .... (Hij beecbrijft dan énkele divinatiemethoden en vervolgt :) Or he may listen three time*. If he hearsno sound, his men will perish; and so on."

Naar men weet, is het hooren van allerlei geluiden een teeken dat men het hoogtepunt van adembedwang bereikt heeft. Door het zich verdiepen in het dan gehoorde geluid bereikt men de volkomen vernietiging (Zie over den néda en andere geluiden: Schmidt o. c. bl. 218).

„Again, the four Caliphs have their seats in the human frame, Abu Bakar in the liver, 'Omar in the spleen, 'Dsman in the lungs, 'Ali in the gall-bladder. Each of them passes to hiB seat along different parts of the right or left nostril If one wants to cross a river without a boat, one consults Abu Bakar through one's breath, inhaling and then exhaling; if there is a heavy sensation, the water is deep and a boat required; if there is a feeling of lightness in the inhalation, the water is shallow."

„There are a number of ways of divination from observing the breaths". Daarop beschrijft Winstedt nog een middel om lijf en ziel aan elkaar te huwen. Dan moet men allen adem in het hart samentrekken en zijn eenheid met het Al tot uitdrukking brengen. Deze formule, aldus gesproken, beschermt wie ze uitspreekt.

In een handschrift van de Sirat almnstaqlm van alRftnM, vroeger in de Marsden-collection van Kings College, nu in de bibliotheek van 1) Zie verder Rinkes, o. c. bl. 81 en volg.

Sluiten