Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

HOOFDSTUK I Inleiding 1

HOOFDSTUK II Enquête 11

HOOFDSTUK III Het Aanbod 43

§ 1. Het Aanbod tegenover de Uitnoodiging tot Offerte — De Gebondenheid aan het

Aanbod 43

I. De formeele zijde van het aanbod. ... 43

II. De materieele vereischten van het aanbod. 47

III. Het openbaar aanbod 49

§ 2. Het Aanbod tegenover de Onherroepelijke Offerte —De Onherroepelijkheid van

het Aanbod 52

I. Het stelsel der herroepelijkheid (al of niet

gecombineerd met schadevergoeding) .... 55

II. Het stelsel der onherroepelijkheid 60

1) Duitschland 60

2) Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië 65

3) Frankrijk 66

4) Nederland 68

III. Het stelsel onzer handelspraktijk .... 70

HOOFDSTUK IV Het Vrijblijvend Aanbod .... 75

AFDEELING I De Algemeene Vrij blijvend-Clausule ... 77

§ 1. Algemeene Opmerkingen 77

I. Formuleering 77

II. Geschiedenis 77

III. Motieven 81

IV. De stilzwijgende vrijblijvend-clausule. ... 84

Sluiten