Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Opmerkingen ad Vraag 1 1:3, 53, 70, 80, 84, 111, 112, 116, 117. Zie ook Opmerkingen 41, 74, 89, 123, 132 ad Vraag I 1).

Ongebruikelijk: 18, 20, 22, 28, 29, 48, 110, 129.

Motieven: 21, 22, 110. (Vgl. Opmerkingen 40 en 114 ad Vraag I 3).

Gevolgen: 58.

Vrijheid na acceptatie: 27, 37, 87. Gebondenheid (moreele): 104.

„ (mits acceptatie binnen den gestelden termijn): 27, 37,

109.

„ (mits directe acceptatie): 56, 105, 119.

„ (mits acceptatie): 12, 39.

Opmerkingen

No.

12 Neen. Heeft men een V. A. aangenomen, dan is de koop en verkoop definitief tot stand gekomen en kan geen der partijen zonder wederzijdsch goedvinden zich daarvan afmaken.

18 V. komt in het bankbedrijf niet voor.

20 In het bankbedrijf wordt de term V. of iets, dat daarmede gelijk staat, alleen gebezigd bij telefonisch behandelde wissel- of valutazaken, die dus binnen enkele minuten haar beslag krijgen.

21 Ja.

I. Een reëele verkooper, die de gevraagde goederen heeft, maar zich door eventueele concurrenten niet in de kaart wil laten kijken, of die niet zeker is, dat hij met een serieuzen kooper te doen heeft, zal opgeven een „vrijblijvenden prijs", om daarmede zijn juisten prijs te maskeeren. Een vrijblijvende prijs is een „toetsprijs".

II. Een reeele verkooper, die de gevraagde goederen niet heeft, maar een partij weet te zitten en daarvan den prijs kent, zal aanbieden tegen den hem bekenden prijs, maar onder beding „levering V.", opdat hij eenerzijds den kooper lokt om zijn aanbod te overwegen en eventueel daarop in te gaan, anderzijds den tijd behoudt om zich te overtuigen, of hij de hem bekende partij nog zou kunnen krijgen en voor eenige dagen vastleggen. „Levering V." beteekent dus, dat de verkooper wel een prijs wil fixeeren, maar zich volkomen vrijheid voorbehoudt nader te bepalen, of hij tegen dien prijs ook zal leveren.

Een aanbod „V.", „prijs V." beteekent niets anders als de opening

van onderhandelingen om eventueel tot een vaste transactie te komen.

Beide partijen behoeven zich voorshands tot niets gebonden te achten.

22 Ja. Eenige banken maken hun werk van den handel in niet-officieel genoteerde of weinig courante waarden. De prijsnoteeringen voor vraag en aanbod worden gegeven onder alle voorbehoud en geheel

Sluiten