Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

No.

verkooper te staan van hoogstaand karakter. Zulk een verkooper zal dan ook steeds zoo spoedig mogelijk den kooper waarschuwen, indien het vooruitzicht bestaat, dat niet geleverd zal kunnen worden.

In normale tijden zal deze clausule door handel en industrie zeer weinig gebezigd worden, omdat achter haar een ondoorzichtbaar gordijn hangt. De bona-fide handel wil er niet aan. In den tijd van torpedeering van schepen kon deze conditie gevoeglijk gesteld worden voor goederen, welke van overzee aangevoerd moesten worden. Ook in den distributietijd, toen er kans bestond op inbeslagneming van voorraden door het gouvernement. Iedere reëele zakenman begreep dat.

In vredestijd worden dikwijls partijen goederen zeilende verkocht. Van den kant van den verkooper zou het dan zeer slecht gezien zijn de conditie „levering V." te stellen. Dat zou wantrouwen wekken. Immers een moreel-niet-hoog-staande verkooper zou bij prijsstijging eenvoudig de levering kunnen weigeren, zonder dat daartegen in rechte veel te doen zou zijn. De reëele kooper zal dan ook verlangen de conditie: „mits behouden aankomst."

5 Willekeur is bezwaarlijk te bewijzen; moreele verplichting blijft bestaan, zoolang redelijkerwijze de levering kan geschieden.

12 Een V. C. is een contradictio in terminis!

16 De term V. houdt de transactie zwevende en ontneemt daaraan eiken rechtsgrond. Een koopovereenkomst, waarin V. voorkomt zonder nadere omschrijving, is ontoelaatbaar. Post factum is echter dan het begrip „redelijk" beslissend.

Door de clausule „levering V." wordt alleen de tijd van levering onbepaald gelaten binnen toch altijd redelijke grenzen. Na het verstrijken van een redelijken tijd is de verk. in verzuim en tot vergoeding verplicht.

19 Een overeenkomst met „levering-, prijs V." is alleen toelaatbaar in uitzonderingsgevallen, die thans tot het verleden behooren.

30 Ja. Overigens doet deze clausule aan het gezond verstand van den kooper twijfelen.

34 Neen. In het drukkersbedrijf kwam vooral in de oorlogsjaren op de orderbevestigingen het woord V. voor, maar zelden gaf dit aanleiding tot niet-nakoming van leveringsverplichtingen. M. i. beteekent deze conditie, dat de verkooper niet tot levering verplicht kan worden, wanneer de uitvoering der order tot de onmogelijkheden behoort of met zeer groote moeilijkheden en opofferingen gepaard zou gaan.

41 De clausule „levering V." is in het emailleerbedrijf ongebruikelijk. Zij beteekent, dat de tijd van levering niet vastgesteld is en verk. de nakoming mag uitstellen, zoolang hij wil, ook nog na ingebrekestelling, maar niet meer na begin der levering.

Sluiten