Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV

Het Vrijblijvend Aanbod

De kenmerken van het aanbod in het algemeen zijn nu besproken. Overeenkomstig het in den aanhef van het vorige Hoofdstuk gestelde programma zijn thans die van het vrijblijvend aanbod aan de orde.

Ik wees er reeds op, dat het „vrijblijvend" aanbod de tegenstelling vormt van het „bindend" aanbod, en dat het beding „vrijblijvend", evenals het woord „bindend", zoowel de gebondenheid als de onherroepehjkheid kan betreffen1. In het algemeen kan men „vrijblijvend" omschrijven als de clausule, waarmee de aanbieder zich gedurende langeren of korteren tijd de beslissing voorbehoudt, of hij de overeenkomst op den aangegeven grondslag tot afsluiting zal brengen. Soms heeft hij die bevoegdheid maar, zoolang niet is geaccepteerd; regel is, dat de aanbieder ook door de aanvaarding nog niet definitief wordt gebonden. Maar, hoe het zij, altijd betreft de clausule het aanbod in zijn geheel, als totaal; de aanbieder heeft slechts de keus tusschen handhaven of intrekken van zijn verklaring, van een veranderen van den inhoud is geen sprake. Weliswaar kan de vrijblijvende partij dezelfde waar opnieuw aanbieden tegen hoogeren prijs, maar juridisch is dit: intrekken van het eerste aanbod en stellen van een nieuwe offerte.

Naast „vrijblijvend" zonder meer — de algemeene V.-clausule — vindt men echter ook „prijs vrijblijvend", de bijzondere V.-clausule. Dit is een heel ander soort clausule, wel van de eerste te onderscheiden. Met het „bindend" aanbod in de vroeger genoemde beteekenissen heeft zij niets te maken. De aanbieder heeft na de acceptatie * niet het recht zijn voorstel terug

1 Zie boven, blz. 44 en 53. ' Zie volgende alinea.

Sluiten