Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

rechter $ Ook het Reichsgericht heeft deze opvatting tot de zijne gemaakt, zooals bhjkt uit een beslissing van den derden Senat van 3 Juni 1921. Het V. A. wordt daar nader omschreven als een „Aufforderung nach Massgabe der bekannt

gegebenen Vertragsbedingungen einen annahmefahigen Vertragsantrag zu stehen". Verder valt te noemen een arrest van den eersten Senat van 18 Maart 1922». Al werd de zaak naar het OLG. Königsberg teruggewezen, de cassatierechter gaf het Hof in zooverre gelijk, „dass im Regelfalle, wenn auf eine freibleibende Offerte ein Kaufangebot abgegeben wird, der Verkaufer seine Ablehnung ohne Zögern erklaren muss. Erklart er sich nicht, so gilt das Kaufangebot im Regelfalle als angenommen", enz. Hier wordt dus impliciet gezegd, dat een vrijblijvende offerte niets meer is dan een uitnoodiging om een koopaanbod te doen. Scherper is weer een uitspraak van den tweeden Senat van 19 Mei 1922: „das „freibleibende" Angebot der Bekl. vom 27 Jan. 1920 hatte gerade wegen dieses Vorbehalts nur die Bedeutung einer Aufforderung an die KI. zur Abgabe einer Offerte. Das eigentliche Vertragsangebot ist erst in der Erklarung der KI. v. 29 Jan. 1920 betr. den Ankauf der „drahthch offerierten" 20 Tonnen Gasrohre zu erblicken" *.

De literatuur uit zich geheel in denzelfden geest als de rechtspraak. Reeds bij de oudere schrijvers 4 is een V. A. niet meer dan een poging om de wederpartij tot een aanbod uit te lokken, en ook in de Motive 5 wordt duidelijk gezegd, dat een echte offerte dan niet aanwezig is, „wenn einer Erklarung, die an sich einen Vertragsantrag enthalt, eine Klausel beigefügt ist, duren welche die Freiheit der Entschliessung gewahrt und damit der Erklarung nur die Bedeutung einer Aufforderung zur Stellung von Vertragsantragen gegeben

1 OLG. Hamburg 3 Juni 1917; OLG. Dresden 4 Juli 1917; KG. 12 Oct. 1917, ROLG. 35, 307', OLG. Hamm 19 April 1918; OLG. Augsburg 11 Nov. 1920.

• cass. OLG. Königsberg 18 Jan. 1921.

3 Zie ook RG. II 20 Dec. 1921 en 17 Jan. 1908, RGZ. 68, S. 6 ff.

• Zie Thöl, Hr. I, § 255, S. 817/8 (oude edd. § 67) en de verdere blz. 92 N. 1, blz. 95 N. 1 en 3 genoemde schrijvers.

• I, S. 166.

Sluiten