Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

290 KG. geleverd onder factuur, welke zonder eenig protest was voldaan. Later stelde de eischeres zich op het standpunt, als zou zij nog recht hebben op levering van hetgeen haar van de indertijd geoffreerde partij nog niet geleverd was. De Rb. besliste echter, dat zij op die levering geen aanspraak kon maken, omdat zij, door de aanvaarding van een gedeelte zonder eenig protest of reserve, was toegetreden tot een koopovereenkomst betreffende 290 KG. koperdraad, waaraan door levering en betaling terstond uitvoering was gegeven. Immers reeds door het enkele feit der toezending van 290 KG. was eischeres in kennis gesteld met gedaagde's voornemen om haar niet meer dan 290 KG. te verkoopen, waarmee zij blijkens de aanneming zonder eenig voorbehoud accoord was gegaan.— Maar de Rb. begint met op te merken, „dat, nu de verkoopster hare offerte slechts gedeeltelijk gestand wenschte te doen, de wederpartij met dat gedeelte geen genoegen had behoeven te nemen" 1.

Minder juist omschrijft het OLG. München * de beteekenis onzer clausule aldus, dat de aanbieder ten opzichte van den geheelen inhoud of van bepaalde punten van zijn aanbod niet gebonden wil zijn. „Vrijblijvend" heeft nu eenmaal met dien inhoud niets te maken.

III. Wanneer mag de aanbieder van zijn bevoegdheid gebruik maken ?

De vrijblijvende partij heeft dus het recht ook na de accep tatie het tot stand komen der overeenkomst te beletten *. Wanneer mag zij nu van dit recht gebruik maken? Moeten wij het beding V. de volle maat geven, zoodat de aanbieder ondanks de aanvaarding van zijn voorstel toch nog geheel vrij bhjft? Of is een beperkende uitlegging geboden, zoodat hij bij de uitoefening van zijn recht gebonden is aan redelijkheid

1 Vgl. ook Rb. A'dam 28 Jan. 1898, waar echter niet uitkomt, of de aanbieder überhaupt wel na de acceptatie vrij bleef, en Hof A'dam 24 Febr. 1919.

• OLG. München 1 Mei 1916 en 8 Nov. 1918.

* Over het geval, dat de aanbieder zwijgt, zie onder VI.

Sluiten