Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

„prijs vrijblijvend" = „Preis freibleibend", enz. De clausule „vrijblijvend in verband met prijsverhooging" is geen prijsclausule, maar een beperkte algemeene V.-clausule, en behoort dus in de voorgaande Afdeeling thuis.

De aanbieder, die in de hoeveelheid niet gebonden wil zijn, geeft dit te kennen door uitdrukkingen als: „onder voorbehoud van onverkocht te zijn bij ontvangst van Uwe eventueele bestelling", „mits onverkocht", „tusschentijdsche verkoop voorbehouden"1 = „Zwischenverkauf-, Zwischenkaufevorbehalten"; „zoolang de voorraad strekt"2 = „solange, soweit (der) Vorrat reicht", „falls, wenn die Ware noch unvergeben sei", „falls die Ware noch vorhanden oder noch disponibel".

II. Geschiedenis — Motieven'

Evenals het beding „vrijblijvend" zijn ook de bovengenoemde clausules van oudsher in het handelsleven gebruikelijk geweest. Van de prijsclausule wordt gebruik gemaakt, bij offerten van voorradige waren, om van een mogelijke verbetering van de markt partij te kunnen trekken, ook wel om den juisten prijs te maskeeren, wanneer men zich niet door eventueele concurrenten in de kaart wil laten kijken of niet zeker is, dat men met een serieuzen kooper te doen heeft4. Bij offerten van nietvoorradige waren, om den prijs te kunnen verhoogen, wanneer het aangebodene of de daarvoor benoodigde grondstoffen alleen tegen hoogeren prijs te bekomen zijn, enz. Vaak ook om de wederpartij aan te sporen zoo spoedig mogelijk over den koop te beslissen s. — De condities „tusschentijdsche verkoop voorbehouden", „zoolang de voorraad strekt" worden gebezigd bij offerten aan een bepaald persoon, wanneer de aanbieder vrij wil blijven om vóór de ontvangst der acceptatie aan anderen te verkoopen, of bij offerten van eenzelfde waar aan meerdere personen gehjktijdig, wanneer de aanbieder te kennen wil 1 Over de conditie „vrijbujvend-tusschentijdscrie verkoop voorbehouden", zie boven, blz. 137.

1 Niet te verwarren met de clausule „voor zoover voorradig". Zie

onder, blz. 143 N. 3.

» Vgl. boven, blz. 79 w., 81 w.

4 Zie Opm. No. 21 ad Vraag Is der Enquête.

• Zie Opm. No. 89 ad Vraag I' der Enquête.

Sluiten