Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Toen zij zich door de boven omschreven beweging sterker gingen voelen, verzetten zij zich heftig tegen dit stelsel.

In 1904 werd deze toestand voor het eerst gewijzigd de mogelijkheid werd daarbij opengesteld, soms zonder pas te reizen.

Dit betrof echter alleen de personen, welke daartoe een vergunning kregen, en dan nog slechts voor reizen langs bepaalde wegen. Natuurlijk waren de Chineezen met deze regeling niet tevreden, zij bleven aandringen op meer vrijheid.

Hieraan gehoor gevende bepaalde de regeering in 1910datvoortaan alle Chineezen zonder pas zouden mogen reizen, echter alleen langs bepaald aangewezen wegen of naar bepaald genoemde plaatsen ; voor het overige moesten vreemde Oosterlingen ook toen bij hun reizen nog voorzien zijn van een pas.

Dit was wederom eene toename van bewegingsvrijheid, doch nog steeds werden de verlangens der Chineezen daardoor niet bevredigd. Vrijheid was nog altijd niet bereikt en vrijheid verlangde men zonder eenige beperking.

Die vrijheid werd verkregen in 1914.

In dat jaar werd het reizen van vreemde Oosterlingen op Java en Madoera en vandaar naar de Buitengewesten voorgoed vrij verklaard.

Het reizen van deze lieden op de Buitengewesten was evenals voor Inlanders oorspronkelijk geregeld bij de verordening van 1816, welke voor diverse gewesten achtereenvolgens door afzonderlijke voorschriften werd vervangen.

Ook voor deze bevolkingsgroep werd daarbij onderscheid gemaakt tusschen overland- en overzee-reizen en tusschen reizen binnen en buiten de grenzen van het betrokken gebied.

Vooral deze reizen nu bleef voorloopig het gebruik van een pas verplichtend, uitgezonderd in het gewest West-Borneo, alwaar alleen de vreemde Oosterlingen, die in dat gewest niet thuis behoorden, bij reizen over land binnen de grenzen van dat gebied, van passen moesten zijn voorzien.

Van vrijheid tot reizen was in deze eerste gewestelijke regelingen aldus nog geen spoor te vinden.

Eenige vrijheid werd aan de hier bedoelden geschonken in het

Sluiten