Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

pas te vertoonen. Had men dien niet, dan kwam men onder toezicht van de politie.

Hun, die vergunning tot tijdelijk verbhjf hadden verkregen, was niet alléén het vrij reizen op Java verboden, zij mochten zich zelfs niet uit de Ommelanden van Batavia begeven.

Bij speciale vergunning van den Gouverneur-Generaal kon hun echter van dat verbod dispensatie worden verleend en hun worden toegestaan over Java te reizen, waarbij zij evenwel geen andere plaats of plaatsen mochten bezoeken dan die, welke in hun pas vermeld stonden.

Uitdrukkehjk werd nog aangeteekend, dat het aan geenen resident of anderen ambtenaar geoorloofd was aan deze heden een anderen pas te verleenen of in den verleenden eenige verandering te brengen op verbeurte van hun bediening.

Op een boete van f 300:— werd het aan alle posthouders, verhuurders van rijtuigen, herbergiers of andere personen, verboden, een vreemd persoon, van zulk een vergunning niet voorzien, te vervoeren of te huisvesten.

Bovendien moesten alle herbergiers of andere personen, bij wie reizende personen hun intrek namen, van hun aankomst aan het plaatsehjk bestuur kennis geven.

Dezen verbhjfhoudenden personen was derhalve in het algemeen het reizen verboden ; was het hun bij bijzondere vergunning geoorloofd, dan nog was dat recht zeer beperkt.

Da een geheel anderen toestand verkeerden zij, die metterwoon op Java gevestigd waren, d.w.z. zij die vergunning kregen om zich op Java te mogen vestigen en zij, die er gevestigd waren doordat het hun geboorteland was.

Dezen heden was het vrij dat eiland te doorreizen, wanneer zij daartoe voorzien waren van eenen reispas, die zn' hadden te vragen aan den resident of magistraat; die pas kon hun niet worden geweigerd1).

Op hun reis moesten zij dien pas vertoonen aan de residenten der plaatsen die zij doortrokken.

Wilden zg Java voorgoed verlaten, dan moesten zij van dat voornemen minstens zes weken van te voren openlijk kennis geven in de Bataviasche Courant.

») T. v. N. I. 3e jg. 2e dl. blz. 386.

Sluiten