Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

kleed en dit te zamen met het procesverbaal van verhoor aan den Gouverneur-Generaal moest worden medegedeeld.

Over eene vergunning tot reizen, uit te reiken aan hen die in Indië kwamen met het doel er te reizen, werd in deze verordening niet meer gesproken.

Evenmin was voorgeschreven zooals voordien het geval was, dat, zij die eene vergunning tot inwoning bekwamen, of deze niet behoefden, de verphchting hadden tot vertoon dier woonvergunning of desbetreffende verklaring.

Over het reisrecht van de in Indië geborenen werd ook hier niet gesproken. Een dergelijk voorschrift was toen ook overbodig geworden.

Omtrent de uitlegging te geven aan de even omschreven bepaling betreffende de vergunning tot reizen af te geven aan in Indië toegelaten Europeanen, ontstond verschil van gevoelen tusschen de Indische regeering en het opperbestuur.

Ten gevolge daarvan werd eene nieuwe regeling vastgesteld, waarbij de bevoegdheid zoowel van den Gouverneur-Generaal als van de Hoofden van gewestehjk bestuur tot het verleenen en het intrekken van zoodanige vergunningen werd omschreven. Dit geschiedde bij koninklijk besluit van 25 Augustus 1881 (Stb. 1881 no. 226). Vastgesteld werd daarbij, dat de vergunningen tot reizen in een enkel gewest zouden worden gevraagd aan het Hoofd van gewestelijk bestuur en die tot reizen in verschillende gewesten aan den Gouverneur-Generaal.

Aan die vergunningen konden zoodanige voorwaarden en beperkingen worden verbonden als in het belang der orde en rust en voor de veiligheid van den betrokken persoon noodig werd geacht, terwnl ten slotte ook de gevallen werden aangewezen waarin verleende vergunningen zouden kunnen worden geschorst of ingetrokken.

Hield een reiziger zich niet aan de gestelde voorwaarde, dan kon de Gouverneur-Generaal dié vergunning intrekken.

§ II. Zelfbestuursgebied.

Inlanders en Vreemde Oosterlingen.

Hiervoor op blz. 62 werd reeds aangeteekend, dat aan vreemde Oosterlingen en aan personen die voorgaven pelgrims van Mekka

Sluiten