Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

door het districtshoofd of door of namens het Hoofd van plaatselijk of gewestelijk bestuur hunner woonplaats ; in Billiton door het districtshoofd hunner woonplaats ; in Timor en Bah en Lombok door het Hoofd van gewestehjk of plaatselijk bestuur (welk hoofd?) ; in Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten Ambon en Ternate door het Hoofd van bestuur der plaats waar de aanvragers gevestigd zijn.

In Zuid-Oost-Borneo bestonden, zooals gezien, dergelijke passen niet.

Die passen werden in alle gevallen kosteloos uitgereikt en konden alleen in Timor worden geweigerd, wanneer het bekend was, dat de stam waartoe de aanvrager behoorde, in vijandschap verkeerde met dien van de landstreek, waartoe hu" wilde gaan of die hij doortrekken moest.

Soms werd over deze soort van passen in deze verordeningen niet verder gesproken (Bah en Lombok en Timor), soms was bepaald, dat, wanneer dit verlangd werd, de hoofden die bevoegd waren die passen af te geven, ook de verphchting hadden die af te teekenen of te doen afteekenen, wanneer Inlanders aankwamen of doortrokken (overige genoemde gewesten).

De passen, welke de oorspronkelijk bevolking der diverse gewesten verplicht was te bezitten, voor reizen binnen de respectieve ressorten, werden eveneens door verschillende autoriteiten verleend.

Voor reizen over land binnen het betrokken ressort bestond die verplichting, zooals gezien, alleen in Zuid-Oost-Borneo.

Aldaar werden deze passen afgegeven door het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur, wanneer de aanvrager een bewijs had van zijn kamponghoofd, waarop zijn naam en die zijner volgelingen duidelijk vermeld stonden, en waarop tevens was aangegeven hoe lang die reis zou mogen duren. Pas evenals het bewijs, werden kosteloos uitgereikt.

Genoemde landpassen, zoowel als de zeepassen moesten in ZuidOost-Borneo ter plaatste van bestemming van de reis, en op tusschenplaatsen bij langer oponthoud dan 24 uur — voor zeereizen 3 maal 24 uur — ter viseering worden aangeboden, wanneer de plaats gelegen was in een district, waarin het Hoofd van plaatselijk bestuur gevestigd was, aan dat Hoofd, en anders aan het districtshoofd.

Sluiten