Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

Waren zij woonachtig in een landschap, waar binnen geen besturend ambtenaar gevestigd was, dan waren zij voor de hier genoemde reizen niet ver'plicht een pas te hebben, maar konden zij vrijwillig aan dezelfde ambtenaren eenzelfden pas aanvragen, die hun kosteloos werd verstrekt.

Verphchte en niet verplichte houders dezer passen moesten ze ter viseering aanbieden op plaatsen, welke zij op hunne reis door trokken, en op de plaats hunner bestemming, voor zoover daar een Hoofd van gewestehjk of plaatselijk bestuur gevestigd was.

Ook voor oponthoud gedurende de zeereizen was deze bepaling van toepassing.

De passen gevorderd voor reizen óver land en over zee van de oorspronkelijke bevolking van Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten Palembang en Menando buiten de grenzen dier ressorten werden eveneens kosteloos afgegeven door of namens het Hoofd van gewestehjk of plaatselijk bestuur (vanwaar?) volgens zeker model.

Die passen zouden geldig zijn voor den daarop bekend gestelden termijn met een maximum duur van één jaar.

Alle verplichte passen werden verleend in het belang van den handel of tot een ander geoorloofd doel en konden worden geweigerd, wanneer het belang der openbare rust het tijdehjk verbhjf van den aanvrager in de binnenlanden of op eenige bijzondere plaats onraadzaam maakte.

Op hunne reis mochten zij zich niet langer ophouden, dan voor het doel der reis werd vereischt, terwijl zn' hunne passen ter viseering hadden aan te bieden aan het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur ter plaatse van bestemming en op de hoofdplaatsen van gewesten en afdeehngen, welke zij op hunne reis doortrokken, zoomede aan de eerste hoofden van de kampongs of negorijen, waar zij zich langer dan 24 uur ophielden of overnachtten. x)

Hetzelfde gold voor oponthoud in tusschenliggende plaatsen gedurende een zeereis.

De passen vereischt van de Inlanders van Bah en Lombok,

1) Bij reizen per spoor of tram in Sumatra's Westkust behoefde de pas niet ter viseering te worden aangeboden op plaatsen, die de reiziger doortrok en waar hij zich niet langer dan 24 uur ophield (Stb. 1901 no. 488).

Sluiten