Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

Bovendien werd voorgeschreven, dat, zoo het bewoond perceel niet binnen één maand na een daartoe strekkenden last van de politie was ontruimd, zulks met den sterken arm zou geschieden op kosten van den veroordeelde.

Vrijheid van wonen was dus ook voor vreemde Oosterlingen op Java en Madoera bijna geheel bereikt.

Uit niets was intusschen gebleken, dat de economische toestand der inlandsche bevolking, welke men een eeuw lang dacht te beschermen door de vreemde Oosterlingen op te sluiten, onder die vrijmaking had geleden; noch in tijdschriften of couranten, noch in officieele stukken is eenige mededeeling daaromtrent aangetroffen. Zoo was er verder ook ieder van overtuigd, dat ook de laatste belemmering dier vrijheid moest verdwijnen1).

Daartoe moest wijziging plaats hebben van het R. R., waar in artikel 73 nog altijd stond voorgeschreven, dat vreemde Oosterlingen, in Nederlandsch-indië gevestigd, zooveel doenlijk zouden worden vereenigd in afzonderlijke wijken. De regeering diende dan ook een wetsontwerp in om dit artikel in zijn geheel in te trekken. Uit de toelichting welke dit voorstel vergezelde, is het ondervolgende opgeteekend : „De rechtstoestand van de vreemde Oosterlingen, in het bijzonder van de CJhineezen in Nederlandsch-Indië, heeft in de laatste tiental jaren de bijzondere aandacht der regeering gehad. De te dezen aanzien door haar gevolgde gedragslijn steunt uiteraard op dezelfde beginselen als zij in het algemeen met betrekking tot het verschil in rechtstoestand tusschen de verschillende bevolkingsgroepen huldigt. Het verschil in rechtstoestand mag niet grooter zijn dan de eigen behoeften en belangen der bevolkingsgroepen en het algemeen belang noodzakelijk maken en gestreefd moet er naar worden dit verschil, naarmate de maatschappelijke afscheiding tusschen de groepen door de gewijzigde tijdsomstandigheden wordt uitgewischt, op te heffen.

Dit beginsel indachtig, zijn sedert tal van regeeringsmaatregelen getroffen of voorbereid, die den rechtstoestand van den vreemden Oosterling raken en waardoor aan verschillende grieven van Chinee-

i) In een vergadering der S. I. in 1917 te Semarang gehouden wordt nog tegen de opheffing van het wijkenstelsel voor Chineezen bezwaar gemaakt. K. T. 1917, blz. 403.

Sluiten