Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

Zoo mogelijk nog grooter waren de bezwaren die deze lieden hadden tegen de belemmering van hun bewegingsvrijheid, want hierbij waren de desbetreffende voorschriften niet alleen belemmerend en kwetsend, in de praktijk werden deze bepalingen bovendien nog toegepast op een wijze, welke den meest gelaten Oosterling moest ergeren. Vooreerst werd geen onderscheid gemaakt tusschen eerlijke en onbetrouwbare Chineezen, iedereen, zelfs hoofden moesten zich van passen voorzien, ook zij werden derhalve aangezien voor lieden waarop moest worden gelet. Die passen werden hun afgegeven door of namens het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur, dat beteekent natuurlijk dat zulks geschiedde door een commies of klerk van het residents- of assistent-residentie-kantoor. Die personen pasten bij het afgeven dier passen praktijken toe, die het licht niet konden zien. Er werd n.1. met het uitreiken van passen gewacht, getalmd, getreuzeld, totdat de aanvrager een klinkend bewijs van erkentelijkheid voor de uitreiking wenschte af te schuiven x)

Veroorzaakte dit wachten op zich zelf al veel ongerief, er kwam nog bij dat zich een geheel fooienstelsel ontwikkeld had, waarvan vooral door groothandelaars in stapelproducten noodgedwongen gebruik moest worden gemaakt, daar de prijzen van zulke artikelen somwijlen plotseling kunnen rijzen en dalen en daardoor een onmiddellijk vertrek naar een gegeven plaats noodzakelijk kan zijn.

Passen konden worden geweigerd, wanneer het belang der openbare orde het tijdelijk verblijf van den aanvrager in de binnenlanden of op eenige bijzondere plaats onraadzaam maakte. We zagen reeds, dat het reizen van vreemde Oosterlingen daarmede geheel afhankelijk werd gemaakt van de medewerking van het Hoofd van plaatselijk bestuur dan wel — en dat was nog erger — van de evengenoemde commiezen of klerken. Zekerheid omtrent de uitvoering van de op zich zelf reeds zeer grievende en nadeelige bepalingen bestond dus ook al niet. Zoo kon het voorkomen, dat in het eene ressort de passen vrijgevig werden verstrekt, terwijl in het andere de meest mogehjke belemmeringen het reizen van vreemde Oosterlingen in den weg werden gelegd. Zoo moesten hier en daar, Chineezen alleen voor het zich buiten hun wijk begeven al in het bezit

x) De Nieuwe Courant van 20 September 1906.

Sluiten