Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

zaam maakt, dan wel de gestelde voorwaarden of beperkingen niet worden of zijn nagekomen.

Houders van paspoorten moeten aan de ambtenaren, daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen, deze doen afteekenen op de plaats van bestemming, zoomede op de tusschenliggende hoofdplaatsen van afdeelingen en onderafdeelingen, waar de reizigers langer dan driemaal vier en twintig uur vertoeven.

In de aangewezen landstreek moeten de hierbedoelden op aanvrage hun pas vertoonen aan zekere in de verordening zelve aangewezen ambtenaren. Straf wordt bedreigd tegen hem die niet van een geldig paspoort is voorzien in de gevallen waarin zulks verplicht is en wanneer hij zijn pas niet of niet tijdig heeft doen afteekenen. Of deze beperkingen het reizen nu veel of weinig zullen belemmeren is derhalve geheel afhankelijk van den Gouverneur-Generaal. Wijst deze geen landstreken aan waar zij zullen gelden, dan is het reizen overal in Indië (uitgezonderd Atjeh) vrij ; wijst hij vele landstreken aan waar zij van kracht zullen zijn, dan is de vrijheid van reizen buiten Java en Madoera ook thans nog ten zeerste belemmerd.

Het is echter in dezen tijd n.b.m. niet meer denkbaar, dat de Landvoogd landstreken zou aanwijzen, waar bovenstaande passendwang zal gelden, wanneer zulks niet noodzakelijk is, welke noodzaak zijn grond alleen nog maar vinden kan vooreerst in politieke en tweedens in politioneele redenen1).

Wijzigt zich de toestand in een bepaalde landstreek ten goede of ten kwade, dan heeft de Gouverneur-Generaal het in de hand

i) De bedoeling van de aangehaalde voorschriften blijkt uit het antwoord door den Minister van Koloniën, den lOen October 1923 gegeven op eenige hem door den heer Wijnkoop in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestelde vragen.

De heer Wijnkoop vroeg :

Wil de Minister mededeelen, waarom aan Tjokro Aminoto de toegang is geweigerd tot zekere gedeelten van Borneo T

Is de regeering van plan deze taktiek tot het weigeren van toegang aan Indonesiërs tot grootere of kleinere gedeelten van hun eigen land ook verder toe te passen ?

Zoo ja op grond van welke wettelijke bepaling of op grond van welk Indonesisch volksbelang is dit dan geschied 1

Wil de Minister ook mededeelen of hierbij de overweging ook heeft gegolden, dat men aan bekende Islamieten juist den toegang tot sterk Islamietische streken wenscht te beletten T

Sluiten