Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke hij vertaalde als „la route pour passer Mégiddo". Dit verbum wordt nooit met r geconstrueerd '), zoodat wij gedwongen zijn om snj ook hier absoluut te nemen. De vertaling moet dus luiden: „de weg waarlangs men voorbijgaat in de richting van Megiddo".

Waar dus het meerendeel der gevallen voor snj de beteekenis van „voorbijgaan" aan de hand doet, mogen wij in onzen text het werkwoord niet zonder meer met „gaan" wedergeven. Eerst in een late bilingue (Rhind ed. Brugsch, pl. 8 : 6) wordt demotisch sne aan sbj>sj gelijkgesteld, terwijl ook hier de strekking van het woord overwegend die van „vergaan" is. Mogelijkerwijze doelt de keuze van juist dit verbum op het wederzijdsch vrij in- en uitgaan der soldaten van beide partijen bij eikaars versterkingen; Joppe's mrjn zijn in het aegyptische kamp volgens Dhüti's woorden even welkom, als diens cpwri binnen de muren der belegerde veste. Hiermede is een tweede argument geleverd voor de juistheid der aanvulling van mrjn in 1:5, daar snj alleen dan zijn ware beteekenis verkrijgt, zoo er sprake is van een over-en-weer uitwisselen van soldaten door beide partijen.

Kol. I. (6)... n(?) \w.tw hr hfc ni.n htr.w \w.tw hr dj.t nJn wnm.t ("])..- n nswt Mn-kpr-rc cnh wdi snb tw.lw hr \y.t hr smj[st n] Dhwtj hr (8) ... (det.) hr dd n Dhwtj \b.j r ptr ti cwn.t ci.t n nswt Mn-hpr-rc cnh wdi snb (p) ... tjtw (?) nfr.t rnJ wih ki n nswt Mn-hpr-rc cnh wdi snb )wJ n.k m pi hrw (io) ... frw (?) mtw.k in sw n.j.

„Men bracht de spannen paarden en gaf hun het voer .... van

koning Men-cheper-rê. Men ging dit [aan] Dhüti melden

[van Joppe] sprak tot Dhüti: „Het is mijn wensch om den grooten staf van koning Men-cheper-rê te zien, welke den naam De Schoontr'.... draagt. Bij de ziel van koning Men-cheper-rê, gij hebt dien hepen bij u, en breng mij dien".

Commentaar.

Aanvulling. In de lacune van regel 7 zijn, naar regel 8, de woorden ti ewn.t met zekerheid toe te voegen. Daar de vorst van Joppe in eigen persoon zich met zijn verzoek tot Dhüti wendt, moet hij vóór dien tijd aan zijn omgeving den wensch om Pharao's staf te zien, hebben kenbaar gemaakt; immers door derden wordt dit aan den aegyptischen generaal gemeld (smj). Dit is dus de inhoud

') £«/ r is steeds „gelijk rijn, gelijk maken" en, niettegenstaande het determinatief D 96, afgeleid van een geheel anderen stam (A. Gardiner, Admonitions,. blz. 86). Goede voorbeelden van dit tweede verbum zijn Urk. IV. 58, iai, 1150; Ree. Trav. 4 (1883) 132; A. Gardiner, Inscr. of Mes, blz. 22; Kübanstèle 19; Doodenb.Naviüe 39 : 12 en 90 : 3 e. v.; A. Gardiner, Admon. 12 : 13, en uit lateren tijd Dümichen, Kal. Inschr. 95 : 27.

Sluiten