Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

naar" beteekent, en die misschien moet worden gelezen hrj-è3 „degeen die op den rug van zijn vijand treedt": ntk hrj-i3 dwn.f r Jtftj.w.f „gij zijt de overwinnaar, die zich boven zijn vijanden verheft" (Chassinat, Mammisi 61); m dwn- r Vit n pr.f „richt geen schermende hand tegen zijn tempelbezit" (v. Bergmann, Hier. Inschr. 61:4); en in gelijke beteekenis dwn d.t r (id. 80:72). Evenals sub i° de verba hwj en f3j in ritueele texten dwn konden vervangen, vinden wij ookf3j- -f- r en hwj-c + r als uitdrukkingen voor een vijandige handeling !).

30 Het verbum kan ook intransitief zijn, zonder nominaal object of suffix. R3 n dj.t hr h.t n dwn „spreuk van het zich nederwerpen en zich verheffen" 2); iw.j dwnw m dw3w „ik stond

op in den morgen" (Wen-Amon 1 : 12; vgl. &?ttu>ovh MTeri&jge

MT6TTUJH, A. Z. 21 [1883], 149 met: dwn.f hr-'iè grhw trr.f wzr.f „hij stond op in het midden van den nacht en vluchtte", Urk. III. 130). Zoo ook demotisch twne N3-nfr-k3-Pth hr p3 gr ge „N. stond op van zijn bed" (1 Kh. 4: 26 e.v.); twne s wz „slechts één man verhief zich" (Petub. 15 : 19). Deze intransitieve constructie valt in beteekenis geheel samen met

40 het reflexieve dwn „zich verheffen"3). „M-ht dwnJ W3s.t „nadat Thebe zich weder had opgericht" (A. Z. 45 [1908], 2); wn.kwj rf dwn,kwj hr h.t.j hm.j „ik lag zonder bezinning op mijn buik uitgestrekt" (Sinühe B 253); Rê's vijanden werden neergeveld n dzun.su r nhh „en konden zich nooit weder verheffen" (Naville, Mythe d'Horus, pl. 9). Het is vooral het determinatief D 96, dat aan dwn een gelijke beteekenis toekent, als die welke de samenstelling dwn-rd.wj bezit. De nuanceering van het begrip wordt dus eerst door de bijstelling in het leven geroepen; zoo kan dwn zelfs onderling geheel tegengestelde beteekenissen krijgen: de medische Kahün-papyrus doet een geneesmiddel aan de hand voor een vrouw, mrr.t sdr n dwnwJ „die maar wil blijven liggen en moeilijk kan opkomen" (ed. Griffith, pl. V ; 34), waarin dus dwn in den zin der boven sub 30 behandelde voorbeelden gebruikt is; een tweede receptenverzameling (P. Smith 3 : 19, B. W. B.) kent echter de uitdrukking dwn njtt „stijf uitgestrekt" voor de ziekte zelf, welker symptomen in den Pap. Kahün zijn beschreven.

50 Een aparte plaats neemt dwn ten slotte in den partikel

') F3j-c-\-r, Doodenb.-Nav. 145 A < 1173 >; Pyr. 1126a en 1563a; vgl. G. van der Leeuw, Godsvoorstellingen in de Pyr., blz. 96 noot; Urk. TJ. 4. — Hvij- +r Pyr. 1999 a*. Verwant in woordverbinding is de wending 43j-z + r, A. Gardiner,

Admonitions 12:2. Dwn r staat gelijk met coptisch TlüOVM €2£rt (Zoëga 265).

2) Pap. Berl. 3055. V : 2 e. v. = Pap. Berl. 3014. P7 : 7 = O. von Lemm, Ritualbuch, blz. 31.

3) Eveneens demotisch (Petub. 8:25; Paris. Demot. Todtb. 3:4) en coptisch

Tu>oim5.

Sluiten