Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153

melingen wenschen te bezitten en voor anderen niet willen onderdoen. Dat op die wijze de waarde, althans de prijs van alles wat kunst is, vooral oude kunst, of er zelfs maar eenigszins naar riekt, enorm stijgen moet, spreekt vanzelf. Van wezenüjke voorname kunstvoortbrengselen, historische of oudheidkundige zeldzaamheden, vooral van unica, die maar één persoon kan machtig worden en waarmede hij vele vrienden, benijders en concurrentverzamelaars de oogen kan uitsteken, valt dan ook onmogelijk eene waarde of marktprijs te bepalen, ze zijn waard, zooals men wel eens zegt, wat een gek er voor geven wil.

Dat bij het aanleggen van porselein- en ceramiekverzamelingen ook het oud-Delftsch aardewerk in aanmerking komt baart geen verwondering, het is daartoe, zooals wij zien zullen, zeer geschikt en is het ook ten volle waard.

Een en ander over het Delftsch aardewerk in het kort nogmaals onder de aandacht te brengen is voor velen voorzeker gewenscht. Wel kan men alles, wat hier volgen zal, uitgebreider, vollediger en beter beschreven in speciale verhandelingen vinden, maar het gaat hiermede al weêr als met vele andere wetenswaardige onderwerpen, niet iedereen heeft tijd en lust om dergelijke gewoonlijk omvangrijke studiën uit eene bibliotheek te laten komen en door te werken, om van de vele zaken, die belang inboezemen, een globaal overzicht te krijgen; hetgeen voor de meesten voldoende is, daar hunne werkzaamheid en belangen doorgaans elders liggen en te veel tijd in beslag nemen om zich tevens nog met uitgebreide kunststudiën bezig te houden, is een beknopt overzicht, door een paar fraaie illustraties opgehelderd en verlevendigd, in den regel gewenscht en voldoende.

In den Xlen jaargang van het Tijdschrift: „Het Huis Oud en Nieuw" vindt men eene vrij uitvoerige verhandeling over „Oud wit Delftsch aardewerk, ook in verband met andere witte ceramiek". De schrijver laat daarin de geheele porselein- en aardewerkfabricage door alle eeuwen heen in korte trekken voor onzen geest voorbijgaan, opgeluisterd door tal van fraaie reproducties van oud wit Delftsch. Hij is in bewondering voor het witte Delftsch, hij vindt het bijzonder fraai, zoowel wat kleur, c. q. de zachte glanzende witte of roomkleurige paté, als de vormen, enz. betreft. En hij heeft volmaakt gelijk; de één ziet in eenvoudige voorwerpen menigmaal groote kunstuiting, iets schoons en aantrekkelijks, waar een ander niets inziet, dat is

Sluiten