Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

aardewerk willen wij thans nog een enkel oogenblik stilstaan bij de collectie Loudon, omdat die zich nu in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt en daar dus voor een ieder gemakkelijk toegankelijk is.

Deze verzameling werd aangelegd door John Francis Loudon, geboren te Rotterdam, 21 mei 1821, hofmaarschalk van prins Alexander en kamerheer in b. d., die den 24en augustus 1895 ongehuwd te 's Gravenhage overleed, en oom was van onzen lateren minister van buitenlandsche zaken.

In 1867 begon hij te verzamelen, en wel uitsluitend Delftsch aardewerk, en had het geluk en den goeden smaak daarbij vooral op waardevolle kunstprodukten de hand te leggen. In 1873 breidde hij de collectie aanzienlijk uit door aankoop van de geheele verzameling Villestreur, waaronder o. a. de bekende viool, uit de collectie van Romondt te Utrecht afkomstig.

Hij woonde in den Haag op de Koninginnegracht en vermaakte onder meer de bewuste collectie aan zijn broeder jhr. mr. James Loudon, geboren 8 juni 1824, oud gouverneur generaal van Neêrlandsch-Indië, enz., overleden in den Haag 20 mei 1900, en 20 augustus 1855 gehuwd met jonkvr. Louisa Wilhelmine Francoise Félicité de Stuers, na wier overlijden, den 15 april 1915, hare kinderen en erfgenamen een jaar later de beroemde verzameling aan het Rijk ten geschenke gaven ter plaatsing in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Wij zullen verder al het merkwaardige en kostbare, dat deze collectie bevat niet opsommen, veel minder nog beschrijven, om niet in herhaling te vervallen van hetgeen anderen daaromtrent reeds publiceerden, zooals dr. A. Fit, directeur van het Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, Gonna Smit in Elseviers Maandschrift, juli 1916, en anderen.

Deze verzameling is eene onwaardeerbaar schoone aanwinst voor ons Rijksmuseum en geeft een volledig overzicht van al hetgeen de Delftsche ceramiek door alle eeuwen heen heeft gewrocht en tot stand gebracht.

Sluiten