Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

Eerste Opziener. Omdat gelijk de zon in het O.', opgaat om den dag te beginnen, zoo ook de A.'. M.'. zich in het O.', bevindt om de loge te openen en de werkzaamheden te regelen.

A'. M.\ Br.'. Eerste Opziener. Welke is de tweede plicht der opzieners in de loge?

Eerste Opziener. Om u, A.'. M.\, de loge te helpen openen.

A.'.M.\ Br.'. Eerste Opziener. Hoe laat is het?

Eerste Opziener. Het is volle middag, A.\ M.'., volgens den stijl der vrijmetselaren.

A.'. M'. Dewijl het dan volle middag is en alzoo de tijd om de werkzaamheden te beginnen en de loge behoorlijk is gedekt, open ik deze Leerlingsreceptieloge in naam van den Opperbouwmeester des Heelals en naar de oude gebruiken der vrijmetselaren met drie harde slagen, die van het O.', zullen uitgaan en in het W.'. zullen weergalmen.

Nadat de A.'. M.'. deze slagen gegeven en de Opzieners die herhaald hebben zegt de

A.'. M.'. De loge is geopend, een iegelijk zij zijne plichten indachtig en gezegend zal deze ure zijn. Ziet naar mij bbr.'..

Hij geeft het leerlingsteeken en de toejuiching en wordt daarin door de bbr.'. gevolgd, die hunne plaatsen innemen.

Voorz.'. Mr.'..

Bbr.'. ik deel u mede, dat het mijn voornemen is hedenavond tot vrijmetselaar te wijden de candidaten....

Deze zijn op wettige wijze aangemeld en door een meester vrijmetselaar aanbevolen, waarna hunne namen en kwaliteiten in alle werkplaatsen zijn bekend gesteld. De commissiën van onderzoek op wettige wijze geconstitueerd, hebben hunnen handel en wandel nagegaan en hunne gevoelens getoetst aan de principes neergelegd in Art. 2 en 3 der Ordegrondwet, Nadat dit onderzoek gunstig is verloopen, heeft de meestervergadering hen waardig gekeurd in de Orde en in de verschillende werkplaatsen te worden opgenomen en het Hoofdbestuur heeft, na kennisneming van de stukken, dit besluit bekrachtigd.

Niettemin wensch ik niet tot de receptie over te gaan, alvorens uwe toestemming te hebben gevraagd. Ik verzoek het teeken van toestemming.

Br.'. Ceremoniemeester mag ik u verzoeken de candidaten vóór de Tempelpoort te plaatsen.

Sluiten