Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Tekst 1S87.

leden dit verlangt en alsdan mondeling.

107. De stemming over personen voor de benoemingen of voordragten in de Grondwet vermeld, geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lofct' t-'

108. Bij eene vereenigde vergadering worden de beide Kamers als slechts ééne beschouwd en nemen hare leden, naar willekeur, door elkander plaats.

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding der vergadering.

VIJFDE AFDEELING. Van de wetgevende Magt.

109. De wetgevende Magt wordt gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend.

110. De Koning zendt Zijne voorstellen, hetzij van wet, hetzij andere, aan de Tweede Kamer bij een schriftelijke boodschap of door eene Commissie.

• Hij kan aan bijzondere door Hem aangewezen commissarissen opdragen de ministers bij het. behandelen van die voorstellen in de vergaderingen der StatenGeneraal bij te staan.

111. Aan de openbare beraadslaging over .eenig ingekomen voorstel des Konings gaat altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf.

De Kamer bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal worden ingesteld.

112. De Tweede Kamer alsmede de vereenigde vergadering der Staten-Generaal heeft het regt wijzigin-

Vcranderingen 1917.

Veranderingen en tekst 1922.

leden dit verlangt en alsdan mondeling.

108. De stemming over personen voor de benoemingen of voordrachten in de Grondwet vermeld, geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lot.

109. Bij eene vereenigde vergadering worden de beide Kamers als slechts ééne beschouwd en nemen hare leden, naar willekeur,, door elkander plaats.

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding der vergadering.

VIJFDE AFDEELING. Van de wetgevende macht.

110. De wetgevende macht wordt gezamenlijk door den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend.

111. De Koning zendt Zijne voorstellen, hetzij van wet, hetzij andere, aan de Tweede Kamer bij eene schriftelijke boodschap of door eene Commissie.

Hij kan aan bijzondere door Hem aangewezen commissarissen opdragen de ministers bij het behandelen van die voorstellen in dé vergaderingen der StatenGeneraal bij te staan. -fÜSyAan de openbare beraadslaging over eenig ingekomen voorstel des Konings gaat altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf.

De Kamer bepaalt in haar Reglement van Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal worden ingesteld.

118. De Tweede Kamer, alsmede de vereenigde vergadering der Staten-Generaal heeft het recht wijzigin-

Sluiten