Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

Tekst 1887.

aan de Tweede Kamer met het volgende formulier:

„Dé Eerste Kamer „der Staten-Generaal heeft „geene genoegzame reden „gevonden om op het hiernevens teruggaande voorStel 's Konings bewüli„ging te verzoeken."

119. Andere voordragten, dan voorstellen van wet, kunnen door elke Kamer afzonderlijk aan den Koning worden gedaan.

120. De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig mogelijk fcwnnia dragen, of Hij een voorstel van wet, door hen aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving geschiedt met een der volgende formulieren:

„De Koning bewilligt in „het voorstel." of:

„De Koning houdt het „voorstel in overweging."

121. Alle voorstellen van wet, door de Staten-Generaal aangenomen en door den Koning goedgekeurd, verkrijgen kracht van wet en worden door den Koning afgekondigd.

De wetten zijn onschendbaar.

122. De wetten zijn alleen voor het Rijk verbindende, voor zoover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen verbindend zijn.

ZESDE AFDEELING. Van de begrooting.

128. Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.

124. De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden jaarlijks van wege den Koning aan de Tweede

Veranderingen 1917.

Veranderingen en tekst 1922.

aan de Tweede Kamer met het volgende formulier:

„De Eerste Kamer „der Staten-Generaal heeft „geene genoegzame reden „gevonden om op het hiernevens teruggaande voor„stel 's Konings bewilli„ging te verzoeken."'

120. Andere voordrachten, dan voorstellen van wet, kunnen door elke Kamer afzonderlijk aan den Koning worden gedaan.

121. De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig mogelijk kennis dragen, of Hij een voorstel van wet, door hen aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving geschiedt met een der volgende formulieren:

„De Koning bewilligt in „het voorsteV^u of:

„De Koning houdt het „voorstel in overweging."

122. Alle voorstellen van wet, door de Staten-Generaal aangenomen en door den Koning goedgekeurd, verkrijgen kracht van wet en worden door den Koning afgekondigd.

De wetten zijn onschendbaar.

123. De wetten zijn alleen voor het Rijk verbindende, voor zoover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao verbindend zijn.

ZESDE AFDEELING. Van de begrooting.

124. Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.

125. De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden door den Koning bij de Tweede Kamer ingediend

Sluiten