Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbinding weder in behandeling. Het statuair vereischte getal leden was toen echter niet aanwezig. Wel verklaarde zich de meerderheid der vergadering (7-2) stemmen voor het bestuursvoorstel. In de vergadering van 8 December 1900 is eindelijk tot ontbinding der Amsterd. Vereeniging „De Pers" besloten. Op voorstel van den heer Gorter verschafte men haar een vroolijke begrafenis. Hiervoor werd f 60.— uitgetrokken! Het overige kasgeld schonk men aan de nieuwe vereeniging „De Amsterdamsche Pers", de thans bestaande. Over de tot stand koming daarvan het hierna volgende hoofdstuk.

11

Sluiten