Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun mandaat ter beschikking meenden te moeten stellen, en voor geen herkiezing in aanmerking wilden komen, trad onverwachts ook de voorzitter, Mr. Keiler, af. Deze liet zich echter later een herbenoeming welgevallen. Het ernstig conflict tusschen het bestuur en een 12-tal leden, deed zich eenige maanden later voor, naar aanleiding van de verkiezing van een bestuurslid van den N. J. K. De bedoelde leden waren van oordeel, dat deze verkiezing, althans het daaromtrent gepleegde overleg, niet naar behooren geschied was, en traden uit de Vereeniging. Na overleg trokken zij hun ontslagaanvrage in. De overgroote meerderheid der ledenvergadering, die kort daarop gehouden werd, meende dat het, om een zuiveren toestand te verkrijgen, beter was, wanneer een geheel nieuw bestuur kon worden gekozen, en nam een motie aan, waarin dit gevoelen tot uiting werd gebracht. Als gevolg daarvan stelden nu ook de andere bestuursleden hun mandaat ter beschikking en werd een geheel nieuw bestuur gekozen, met den heer J. W. Helmer als voorzitter. Het was de groote verdienste van laatstgenoemde, dat hij de leiding van de inwendig verdeelde vereeniging op zich wilde nemen en de rust en eendracht in de A. P. wist te herstellen. 1916 was een fel bewogen jaar, in verband met het ontslag door de directie van „De Telegraaf" aan een drietal leden harer redactie gegeven. Het is hier niet de plaats dieper op

27

Sluiten