Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle landen. De A. P. nam het initiatief tot huldiging der Economische Commissie door de aanbieding van legpenningen aan de leden der commissie. De Voorzitter van de Amsterdamsche Pers voerde bij die aanbieding ter Kringvergadering het woord.

In 1922 had de A. P. de voldoening, dat de Kringvergadering van 30 April, met groote meerderheid van stemmen de wenschelijkheid erkende van de reorganisatie van den Kring overeenkomstig haar voorstel, nadat de reorganisatie-commissie tot een compromis-motie was gekomen, welke, eenigszins gewijzigd op initiatief van den vertegenwoordiger der A. P. in de commissie, door het Kringbestuur werd overgenomen. Op grond dezer motie werden door het Kringbestuur eenige reglementswijzigingen voorgesteld — de gedelegeerde der A. P. in het Kringbestuur meende na ruggespraak met zijn mede-leden van het dagelijksch bestuur der A. P. dat statutenwijziging niet strikt noodig was in dit overgangsstadium — welke wijzigingen door de ledenvergadering van den Kring werden aanvaard en betroffen het zenden van afgevaardigden der plaatselijke vereenigingen naar de Kringvergadering op kosten van de Kringkas en het verplichte lidmaatschap van de plaatselijke vereenigingen. Laatstgenoemde wijziging werd echter bij referendum verworpen. Het doodgewicht der thuisblijvers gaf den doorslag.

34

Sluiten