Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ledenvergadering van den Kring met 3 4 tegen 9 stemmen het in art. 17 belichaamde beginsel van den bond met afdeelingen goed, doch bij referendum werd dit besluit verworpen. Weliswaar verklaarden zich 148 leden vóór en 105 tegen bedoeld besluit, doch de vereischte meerderheid van tweederde was niet bereikt, ondanks de in samenwerking met den Haarlemschen Journalisten Kring en de Oostelijke Pers gevoerde actie te dezer zake. Zoo hadden dus de thuisblijvers het werk van vele jaren in één slag vernietigd en was eene hervorming verhinderd, die naar onze innige overtuiging den Kring in bloei had doen toenemen, ook inwendig (waaraan groote behoefte is) doordat de onderdeden, de plaatselijke vereenigingen, tot sterker leven zouden zijn gewekt. De Voorzitter van de A. P., de heer Kouwenaar, vond in het, gebeurde aanleiding als Kringbestuurder te bedanken. De quaestie van de reorganisatie en wat daaraan vastzat, o.a. de indiening van amendementen op de voorstellen der A. P., door 41 Amsterdamsche Kringleden, voor het meerendeel tevens leden der A. P., gaf aan het bestuur aanleiding zijn mandaat ter beschikking der algemeene vergadering, te stellen, omdat het in onzekerheid verkeerde omtrent de stemming onder de leden ten aanzien van het bij de reorganisatie gevoerde beleid. De aan deze zaak gewijde ledenvergadering van 16 Juni eindigde met de aanneming van

38

Sluiten