Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOLGEN VAN NIET-BETALING VAN DEN AANSLAG.

31

3° kindergelden voor de predikanten (voor kinderen tot 6 jaar f 25.—, voor kinderen van 6—12 jaar f 50.—, voor kinderen van 12 — 21 jaar f 100.—).

Art. 41 van het Reglement op de vacaturen bepaalt, dat de aanvrage om handopening voor de beroeping door het Classicaal Bestuur niet zal worden doorgezonden aan den Minister van Financiën, tenzij gebleken is:

a. „dat de verschenen classicale quota (quota voor de kosten van bestuur) en de verschenen bijdrage voor de kas voor de predikantstraktementen zijn betaald;"

b. enz. (betreft niet deze materie);

c. „dat het aan de predikantsplaats verbonden traktement minstens bedraagt het traktement bedoeld in art. la en b van het reglement op de predikantstraktementen."

Dit is het dwangmiddel, waardoor de Synode hoopt de gemeenten tot nakoming van het reglement te zullen noodzaken.

Ad II. Is, ook met het oog op die mogelijke gevolgen, betaling van den aanslag al dan niet gewenscht?

Ten aanzien van deze vraag Uw College van advies te dienen, is eene buitengewoon moeilijke zaak. Daar de vraag slechts ten deele van juridischen aard is en Uw College een rechtsgeleerd advies van mij vroeg, zou ik misschien hare beantwoording achterwege kunnen laten. Maar ik geloof in Uw geest te handelen, wanneer ik Uw verzoek wat ruim opvat en dus ook ten aanzien van dit punt mijne meening kenbaar maak.

Daarbij stel ik voorop, dat ik tenvolle besef het groote gewicht van deze vraag en de groote verantwoordelijkheid, welke hare beantwoording — in welken zin die dan ook moge uitvallen — voor Uw college en dus ook voor Uwen adviseur medebrengt.

Niet-betaling van den aanslag beteekent de m o g e 1 ij kh e i d dat Uwe gemeente de predikantsvacatures, welke in

Sluiten