Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Liedjes, Uit Stilte en Strijd. Zingende Stemmen (oorlogsgedachten) De keerende Kudde.

In de Grondslagen eener nieuwe Poëzie verklaarde hij Zich als socialist tegen de individualistische kunst van 80, maar ook tegen die zijner partijgenooten, Henriette Roland Holst en Gorter, welke hij te gekunsteld vond. Den volksdichter Speenhoff stelde hij als voorbeeld. Niettegenstaande al hun aantrekkelijken eenvoud en zangrijkheid, zit er iets bitters en ontevredens in de kunst van Scheltema. Een worstelende ziel, die onderging door het ontbreken van een groot en sterk geloof. Hij overleed in 1924.

AJAM (Tom)

is in 1924 voor den dag gekomen met zijn oorspronkelijke roman uit het zeemansleven De Muiterij op de Holmerdale. Namen en menschen zijn Engelschen, de taal is echter pittig hollandsch. Een bende schurken heeft de hoofdrol, en de afschuwelijke moorden zijn niet van de lucht, Griezellectuur, doorspekt met de allerruwste matrozentaal. Slechts een enkel vriendelijker tafereeltje (Peggy, mijn kind) als eene oase in de barre woestijn.

ALBERDINGK THIJM (Joseph Albert): Een onzer pioniers op cultureel gebied. Hij werd in 1820 te Amsterdam geboren, was aanvankelijk werkzaam in de zaak zijns vaders. Daarna werd hij leider der oude uitgeverszaak Van Langenhuysen en in 1876 aanvaardde hij de benoeming tot hoogleeraar in de kunstgeschiedenis en schoonheidsleer aan de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Hij had een verfijnden smaak en verfijnd was ook zijn hoofsche stijl. Meer populair schreef hij onder den pseudonaam van Pauwels Foreestier.

Heel zijn werk willen wij aanbevelen als het werk van een voornamen geest. Zijne gedichten zijn over het algemeen te moeielijk voor den gewonen lezer, wat zeker geldt voor Her Voorgeborchte, dat echter zeer interessant is om Thijm's beschouwing der Nederlandsche toestanden en de voorspelling, welke hij Karei de Groote in den mond legt.

Maar het ware te wenschen dat men weer smaak kreeg in Legenden en Fantasien — Palet en Harp — de Karolingische Verhalen — de prachtige Vonde/porfrefren en de Verspreide Verhalen, verschenen in vijf bundels en bevattende eene reeks van kostbare vertellingen, die toch zeker nog vol aantrekkelijkheid moeten zijn voor lezers, die niet alleen lezen om tijdverdrijf.

ALBERDINGK THIJM (Karei Johan Lodewijk) meer bekend onder den naam Lodewijk van Deyssel geb. te Amsterdam in 1864. Bij zijn 60sten verjaardag (1924) liet hij verschijnen Ge-

Sluiten