Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

17

De titels zijn: Tot het Licht —■ Vrouwenweelde en Smart — Hoe onze Vaderen zich moesten behelpen. Een trilogie van historische romans uit de Zweedsche geschiedenis: De Koningin boven den Koning — Koningin Louise Ulcika ■— Gustaaf III en zijn Hof — Haar Idealen. Zij schreef ook een reeks werken voor de protestantsche Jeugd. De stijl van J. van Breevoort is kunsteloos en haar werk niet van godzaligheid vrij te pleiten. Zij weet echter den kring, waarin zij leeft, goed uit te beelden. Als zij echter zich waagt in gezelschap van hoogeren stand faalt haar kunnen. Haar historische romans, die zich in Zweedsche hofkringen bewegen, zijn dus tamelijk teleurstellend. Ook kan zij het niet laten kath. personen op eene wijze voor te stellen, die leelijk zou zijn als zij niet zoo belachelijk was. Haar strekking is overigens hoogst moreel.

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK (Reinier Cornelis) Geb. te Amsterdam .1810; studeerde eerst in de Godgeleerdheid, doch later in de letteren. Met zijn vriend Potgieter werkte hij aan „De Gids" en „De Muzen" tot 1843, in welk jaar hij wegens schulden de wijk nam naar België, dan naar Duitschland, waar hij bibliotheken en archieven doorzocht. Zijn verloving met Geertruida Toussaint werd verbroken, en hij huwde de Belgische katholieke Julie Simon. Bij zijn terugkeer in het land werd hij benoemd tot Rijksarchivaris in den Haag. Hij overleed in 1865. Van belang zijn Studiën en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis en Letteren (partijdig); leerzaam zijne Briefwisseling (1844—51) met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap; beroemd zijne studie Vondel met Roskam en Rommelpot. Uit brieven en bescheiden hebben C. en M. Scharten samengesteld Julie Simon. De levensroman van R. C. Bakh. v. d. Brink, waarin de houding van den geleerde tegenover het katholicisme in een eigenaardig licht komt te staan.

BALEN (Hendrik van)

schreef Donkere Dagen, een Indische roman uit omstreeks 1740. Deze roman is voor menschen met eenige levenservaring. Bovendien gaf hij uit een groot aantal jongens- en volksverhalen over het krijgsbedrijf der Nederlanders in Oost- en West.

Tegen velen dezer boeken wordt ingebracht dat zij al te ruwe tooneelen schilderen van wraak en moord en oorlog.

De verhalen, wier titels wij hier noemen zijn vrij' van dit euvel. Onder de Zeeroovers — De Valkeniers — Verovering van Jacatra — Van Zee tot Zee — Stuurman Tromp — De Trompetter van Admiraal Spilberg — De Panterkat — De roode Paradijsvogel — Dadels van Karthoem — Avonturen van Jacob Everts — Avonturiers — Onder de Mooren — Onder de Dajakkers — De Kolonisten — De Kroon van Mataram — In Columbia — Het Geheim van Mijnheer Tukker.

STANDAARD-CATALOGUS 2

Sluiten