Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

OORSPRONKELIJKE WERKEN

CLERCQ (René de) 1877 geboren te Deerlijk in Vlaanderen. Werd doctor in Germaansche philologie, leeraar te Gent. Verliet België bij 't uitbreken van den oorlog, keerde terug tijdens de Duitsche bezetting, en woonde daarna in Holland en Duitschland.

Het schoonst van zijn Gedichten zijn de liedjes. Terwe is een prachtige cyclus gedichten van Vlaanderen. Veel zwakker zijn de bundels Hef Boek der Liefde — Van Aarde en Hemel en het bijbelsch gedicht Tamar en Maria Magdalena — In den roman Herman Riels (autobiographisch) beschrijft hij zijn ontworsteling aan het socialisme. Voor volwassen lezers. De roman Het Rootland is geschikt voor iedereen. De Noodhoorn — De zware Kroon en het verhaal in verzen De Vlasgaard.

CNEUDT (Richard de) 1877, onderwijzer, gaf in proza de aardige verhalen:

Primus — De secretaris van Dekenij. Verder goede dichtbundels Langs lichtende Wegen — Wijding — Van Dichterleven —< Verzen.

COCQ (Jef de) ?Cock CO

schreef de vriendelijke, dichterlijke boeken Van drie Santen — Bloemhoedjes.

GOENEN (Frans) geboren te Amsterdam in 1866, promoveerde in de Rechten, hield zich bezig met journalistiek en werd in 1895 benoemd tot conservator van het Museum Willet-Holthuysen. Het meest is hij waard als schrijver van letterkundige studiën.

Ch. Dickens en de Romantiek is een knap en lezerswaard werk; ook zijn Studiën (van de 80er Beweging in „Groot-Nederland" 1920—'23). Hij is altijd zeer partijdig, heftig en- dikwijls grof anti-katholiek. De man is een querulant, ziekelijk-pessimistisch, hij ziet in het leven alleen het doellooze, het triestige. Zijn mentaliteit is op den duur eene verwoester van alle gezonde energie. Sinds vele jaren schrijft hij geen belletrie meer.

Verveling, beschrijving dezer vreeselijke kwaal, die een jong meisje alle levenslust en levenskracht ontneemt. Knap, op den duur vervelend, i— Een Zwakke, een wilszwakke kantoorbediende met zijn lamlendige gedachten en gevoelens. — Bleeke Levens, vier schetsen, alle in mineur — Zondagsrust, twee troostelooze vertellingen — Burgermenschen, raak getypeerd maar ontzettend onbelangrijk — Vluchtige Verschijningen, een bundel schetsen, vertellingen, natuurstemmingen en reisindrukken. Alles saamgenomen is heel het oeuvre van dezen schrijver een ziekte-verschijnsel.

«COHEN (Jozef)

schreef Kittg Optenberg, dat om zedelijke redenen eenigszins voorbehouden is en Leven en Dood, dertien schetsen, maar onaangenaam van somber pessimisme,

Sluiten