Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

75

HERS (Anna)

In Barbara Rens schetst zij den strijd van een predikant op een Hollandsen dorp met de weerbarstige notabelen. Het boek is goed, maar zal uit den aard der zaak den protestantschen lezer het meest trekken.

HEUFF Azn. (Johannes, Adrianus) geb. te Avezaat 1843, aldaar overleden in 1915. Leefde ambteloos. Hij schreef meestal historische romans onder schuilnaam Haf. van Buren, die zijn eigen naam in vergetelheid bracht.

Voor het tooneel: Her Nichtje van den Bakker ~ HofeZ Wittebrood — Speculanten en het drama Suaf, dat te Amsterdam in den Stadsschouwburg werd opgevoerd.

Romans: In 't Vuur van den Verkiezingsstrijd — Her Testament van Oome Jan; de historische: De Kroon van Gelderland en De Mannen van Sint Maarten — De laatste der Arkels — Johannes de Speelman — Hertog Adolf. Hij dringt niet door tot den geest dier tijden, houdt zich aan het uitwendige leven. De bril, waardoor hij alles ziet, geeft hem soms een verwrongen beeld van het katholicisme, wat verstandige lezers spoedig ontdekken. Na zijn dood bleek hij, onder schuilnaam Cosinus, de schrijver van den geruchtmakenden roman Kippeveer, waarin een loopje wordt genomen met spiritisten en kopstukken der Anti-Revolutionnaire partij.

HEUVEL (F. A. v. den). De vroegere, thans overleden mederedacteur van de Katholieke Illustratie, waarin hij placht te schrijven onder psd. Ravo.

Een onder Weinigen — Kerstvertellingen. Hij vertaalde ook het bekende werk van Silvio Pellico: Mijne Gevangenissen.

HEUVEL (H. J. M. van den)

Uit het Land van Ravenstein, prettig vertelde geschiedenis van een onverbeterlijken deugniet, een Brabantschen Uilenspiegel.

HEYE (Jan Pieter) 1809—1876. Geboren te Amsterdam waar hij later optrad als geneesheer. Hij is met Goeverneur onze beste volks- en kinderdichter.

Al de Volksdichten — Al de Kinderdichten — Poëzie op den Levensweg.

HEIJERMANS (Herman). Geboren in 1864 te Rotterdam, ging eerst in den handel, daarna in de journalistiek en was als „Gerrit" een gevreesd tooneelcriticus. Hij leefde eenige jaren in Berlijn, keerde terug in Amsterdam, waar hij tot zijn financieel ongeluk, de directie op zich nam van een tooneelgezelschap.

Sluiten