Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

OORSPRONKELIJKE WERKEN

HUBERT VAN BEUSEKOM zie Beasekom. HULLEMAN (Frans) 1879 é

De Avonturen van Mijnheer Richard. socialisme en liefdes-avonturen, bevallen ons heelemaal niet — Toewijding, van een Amsterdamsen onderwijzeresje, wier karakter zoo goed uitkomt tegen dat van hare vriendin. Dien Sand, die over alles uitvaart, zelfs over den „burgerlijken Vondel"; voldoet wel. Maar in andere van zijn schetsen en novellen vinden wij te veel realisme en vooral te veel zwartkijkerij; Stadsmenschen — Een Tooneelspeelster — Een ongelukkige Vrouw. De bundels korte schetsjes; Leven — Scheiding zijn bruikbaar.

HULZEN (Gerard Hendrik Ignaaz van) werd geboren te Zwolle in 1860, was eerst meubelmaker, daarna journalisten letterkundige. Zijn zwakke gezondheid deed hem naar 't Zuiden en naar Zwitserland reizen, doch maakte wellicht ook dien somberen man, die nergens in het leven wat zon kan zien. Hij begon in 1899 met Zwervers (voor volwassenen nog bruikbaar) vervolgens verschenen Getrouwd (scabreus) — Van de Zelfkant der Samenleving: I De Man uit de Slop (naargeestig en slecht) — II Marie van Dalen (ellende en ondeugd) — III Zijn Kind (bedelkind dat vader haat en met moeder, die spoedig zich met een ander troost, blij is als hij wordt opgepakt. Bedekte schunnigheidjes) — In hooge Regionen (met voorbehoud) — Een Vrouwen, biecht (lichtzinnig en cynisch) — Wrakke Levens — Machteloozen w- Ontredderden (somber en pessimistisch, ongezonde lectuur) — Liefdes Tusschenspel (onkulsch) — Annie Revers Uitvaart (voor volwassenen, met voorbehoud) — De witte Vallei (Davos en het leven aldaar. Met voorbehoud) — De zwarte Wagen (goede teekening der wroeging; voor volwassen lezers) — De Liefde der Zinnen: I Aan 't lichtende Strand; II De Belofte. Dit zijn twee zéér onkuische boeken over een meisje dat niet trouwen wil, maar belooft zich vrij te geven, en telkens voor de daad weer terugschrikt. Dat eeuwig draaien om de zonde, de domme praatjes, die worden gehouden om haar goed te praten, maken deze twee vervolgdeelen tot schandelijke producten. In het schilderen van de armsten onder de armen toont hij veel talent. De zwarte Wagen geeft hiervan wel het beste voorbeeld. Hij schroomt niet de walgelijkste toestanden en meest weerzinwekkende ontredderden voor te stellen. Men voelt daarin een socialistische tendenz, een aanklacht tegen de maatschappij. En onder dien druk maakt hij zich schuldig aan zware overdrijving en eenzijdigheid. Gelukkige huwelijken schijnt hij niet te kennen, want overal heeft hij den mond vol var* vrije verbindingen.

Sluiten